HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2010/NQ-HĐND7

Thủ Dầu Một, ngày 16 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

DỰTOÁN ĐIỀU CHỈNH NGÂN SÁCH VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VII – KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhànước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Quyết định 1908/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngânsách nhà nước năm 2010;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1692/TTr-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán điềuchỉnh ngân sách và phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2010, Báo cáo thẩmtra số 42/BC-HĐND-KTNS ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Ban Kinh tế - Ngân sách vàý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán điều chỉnh ngânsách và phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách tỉnh năm 2010 như sau:

1. Tổng số thu từ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnhBình Dương năm 2010 điều chỉnh là 16.000 tỷ đồng, tăng 14% so với dự toán đầunăm.

2. Tổng số chi ngân sách địa phương năm 2010 điềuchỉnh là 7.000 tỷ đồng, tăng 17% so với dự toán đầu năm, trong đó chi đầu tư -xây dựng cơ bản 2.900 tỷ đồng.

3. Phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách tỉnh khốihành chính, sự nghiệp năm 2010 (kèm Phụ lục I); phân bổ dự toán điều chỉnh thungân sách nhà nước năm 2010 khối huyện, thị xã (kèm Phụ lục II); phân bổ dự toánđiều chỉnh chi ngân sách nhà nước năm 2010 khối huyện, thị xã (kèm Phụ lụcIII).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chứctriển khai, thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách điều chỉnh năm 2010 theo đúngLuật Ngân sách Nhà nước.

1. Đối với số thu tăng thêm so với dự toán điều chỉnh,quỹ dự phòng ngân sách năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sử dụng đúngmục đích theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; định kỳ hàng quý báo cáoThường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện và báo cáo Hội đồng nhândân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụngngân sách nhà nước chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm trong quảnlý, điều hành ngân sách, xử lý nghiêm và công khai các hành vi vi phạm.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh giải ngânvốn đầu tư - xây dựng cơ bản, thực hiện tốt các quy định về phân cấp quản lýđầu tư trên địa bàn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm,chống lãng phí, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và hoạt động giám sátcủa cộng đồng đối với đầu tư - xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, cácBan của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhgiám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh BìnhDương khóa VII, kỳ họp thứ 17 thông qua./.

CHỦ TỊCHVũ Minh Sang