HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2011/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 08 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT SỐ 15/2010/NQ-HĐND NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA HỘIĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ VỀ VIỆC PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI VÀ TỶLỆ ĐIỀU TIẾT GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH TRONG THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH TỪ NĂM 2011ĐẾN NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủvềquản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tưxây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện Nghị định số 60/2003//NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướngdẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tếthuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày08 tháng 11 năm 2011, Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Ủyban nhân dân thành phố về việc sửa đổi Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 03tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phân cấpnguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳổn định ngân sách từ năm 2011 đến năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 66/BC-HĐND-KTNS ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Ban kinh tế và ngân sách; ý kiến của các đại biểuHội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾTNGHỊ:

Điều 1.

Sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết 15/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân cấpnguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳổn định ngân sách từ năm 2011 đến năm 2015, như sau:

1. Sửa đổicụm từ “Thuếnhà đất” tại Tiết d, Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND thành cụm từ “Thuế sửdụng đất phi nông nghiệp”.

2. Sửa đổi Tiết a, Điểm 2.3, Khoản 2, Điều1 của Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND như sau:

“a) Chi đầu tư xây dựng cơ bản:Thực hiện theo quy định hiện hành về phân cấp quyếtđịnh đầu tư”.

3.Sửa đổi cụm từ “Thuế nhà đất trên địa bàn” tại Tiết b, Điểm2.3, Khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND thành cụm từ “Thuế sửdụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn”.

4.Sửa đổi đoạn thứ ba, Tiết b, Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 1 củaNghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND như sau:

“Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo;”.

5.Sửa đổi Tiết a, Điểm 3.4, Khoản2, Điều 1 của Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND , như sau:

“a) Chi đầu tư xây dựng cơ bản:Thực hiện theo quy định hiện hành về phân cấp quyếtđịnh đầu tư”.

6.Sửa đổi cụm từ “Thuế nhà đất” tại các Phụ lục kèm theo Nghịquyết số 15/2010/NQ-HĐND thành cụm từ “Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp”.

Điều 2.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triểnkhai và chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết này theo trách nhiệm, quyền hạn đượcpháp luật quy định.

GiaoThườngtrực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường kiểm tra, giámsát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực sau mườingày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóaVIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2011 và được phổ biến trêncác phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.

CHỦ TỊCHNguyễn Hữu Lợi