HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2013/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 31 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNHTHU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO ĐẦU PHƯƠNG TIỆN ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ HAI BÁNH, XE MÔTÔ BA BÁNH, XE GẮN MÁY, XE CHỞ HÀNG BỐN BÁNH CÓ GẮN ĐỘNG CƠ MỘT XY LANH TRÊNĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHOÁ XV- KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ; Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụngphí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện; Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BGTVT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vậntải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đườngbộ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1040/TTr-UBND ngày 02/7/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định phương án thu, sử dụngphí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tôba bánh, xe gắn máy, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ một xy lanh trên địabàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách và ý kiến của các vị đạibiểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định thu phí sử dụng đường bộtheo đầu phương tiện đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy,xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ một xy lanh như sau:

1. Đối tượng chịu phí, người nộp phí và cáctrường hợp được miễn phí:

Thực hiện theo Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phísử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

2. Mức thu:

STT

Loại phương tiện

Mức thu (đồng/năm)

01

Loại xe có dung tích xy lanh đến 100cm3

70.000

02

Loại xe có dung tích xy lanh trên 100cm3

120.000

03

Xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ một xy lanh

2.160.000

3. Đơn vị thu phí:

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn là cơ quanthu phí đối với xe mô tô của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân (chủ phương tiện)trên địa bàn.

4. Tỷ lệ trích lại cho đơn vị thu phí và quảnlý sử dụng tiền phí thu được:

a) Tỷ lệ trích lại cho đơn vị thu phí:

- Đối với các xã được để lại và sử dụng 10% sốphí sử dụng đường bộ thu được.

- Đối với các phường, thị trấn được để lại và sửdụng 7% số phí sử dụng đường bộ thu được.

b) Chế độ quản lý và sử dụng phí:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện và Thông tư liêntịch số 230/2012/TTLT-BGTVT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giaothông Vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảotrì đường bộ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnhtổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhKhóa XV kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 25/7/2013, có hiệu lực sau 10 ngày kể từngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thông