HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2013/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 06 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

THÔNGQUA ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN BÙ GIA MẬP THÀNH LẬP HUYỆN PHÚRIỀNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 64/HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điềuchỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý;

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc thành lập thànhphố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 194/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phêduyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006- 2020;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh tại Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2013; Báo cáo thẩm trasố 35/BC-HĐND-PC ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dântỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án điềuchỉnh địa giới hành chính huyện Bù Gia Mập thành lập huyện Phú Riềng tỉnh BìnhPhước như sau:

Điều chỉnh toàn bộ diện tích tựnhiên và dân số của các xã: Phú Riềng, Phú Trung, Bù Nho, Long Tân, Long Bình,Long Hà, Long Hưng, Phước Tân, Bình Sơn, Bình Tân thuộc huyện Bù Gia Mập đểthành lập huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

1. Sau khi được thành lậphuyện Phú Riềng có:

- Diện tích tự nhiên: 67.497 ha;

- Dân số: 92.016 người;

- Số đơn vị hành chính cấp xã: 10,gồm các xã: Phú Riềng, Phú Trung, Bù Nho, Long Tân, Long Bình, Long Hà, LongHưng, Phước Tân, Bình Tân, Bình Sơn;

- Vị trí địa lý: Hướng Bắc giáp thịxã Phước Long và huyện Bù Gia Mập, hướng Nam giáp huyện Đồng Phú, hướng Tâygiáp huyện Hớn Quản và huyện Lộc Ninh, hướng Đông giáp huyện Bù Đăng.

2. Sau khi điều chỉnh địagiới hành chính huyện Bù Gia Mập để thành lập huyện Phú Riềng, huyện Bù Gia Mậpcòn lại:

- Diện tích tự nhiên: 106.116 ha;

- Dân số: 72.907 người;

- Số đơn vị hành chính cấp xã: 08,gồm các xã: Bù Gia Mập, Đăk Ơ, Phú Nghĩa, Đức Hạnh, Phú Văn, Phước Minh, ĐaKia, Bình Thắng;

- Vị trí địa lý: Phía Bắc giápCampuchia; phía Nam giáp thị xã Phước Long và huyện Phú Riềng; phía Tây giáphuyện Bù Đốp; phía Đông giáp huyện Bù Đăng - tỉnh Bình Phước và huyện Tuy Đức -tỉnh Đăk Nông.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dântỉnh hoàn tất các thủ tục, trình Chính phủ theo quy định; giao Thường trực Hộiđồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhândân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2013./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng QH, Văn phòng CP, Bộ Nội vụ, Bộ TN-MT;
- TU, Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- LĐVP, Phòng CTHĐND;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng