HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/ 2013/NQ- HĐND

Kiên Giang, ngày 10 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điềuchỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 133/BC-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhândân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờtrình số 65/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2013của Ủy ban nhân dân tỉnhvề việc điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 như sau:

1. Tổng vốn đầu tư được Hội đồng nhân dân tỉnhthông qua theo kế hoạch đầu năm 2013: 3.799.639.000.000 đồng.

Trong đó:

1.1. Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương:1.203.500.000.000 đồng.

Trong đó:

- Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung:418.500.000.000 đồng;

- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 785.000.000.000đồng.

1.2. Nguồn vốn xổ số kiến thiết: 720.000.000.000đồng.

1.3. Chương trình mục tiêu quốc gia: 50.078.000.000đồng.

1.4. Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 681.722.000.000đồng.

1.5. Vốn nước ngoài: 65.000.000.000 đồng.

1.6. Trái phiếu Chính phủ: 1.079.339.000.000 đồng.

2. Kế hoạch điều chỉnh 06 tháng cuối năm 2013

Tổng vốn đầu tư điều chỉnh: 4.275.720.000.000 đồng,tăng 476.081.000.000 đồng, tăng 12,53% so với tổng vốn đầu năm 2013 từ cácnguồn vốn sau:

2.1. Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương:1.278.733.000.000 đồng, tăng 75.233.000.000 đồng từ các nguồn vốn:

- Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung tăng46.598.000.000 đồng từ nguồn kết dư vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sáchcấp tỉnh lũy kế từ năm 2007 đến năm 2011.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất tăng 28.635.000.000đồng từ thu tiền sử dụng đất lấn biển khu IV, V là 25.630.000.000 đồng và thutiền sử dụng đất ở số 28 đường Mậu Thân, Rạch Giá là 3.005.000.000 đồng.

2.2. Nguồn xổ số kiến thiết: 833.848.000.000 đồng,tăng 113.848.000.000 đồng từ nguồn kết dư vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngânsách cấp tỉnh lũy kế từ năm 2007 đến năm 2011.

2.3. Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi: 190.000.000.000đồng.

2.4. Nguồn vốn huy động đầu tư cơ sở hạ tầng:17.000.000.000 đồng.

2.5. Nguồn tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước:80.000.000.000 đồng.

Điều 2.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnhquyết định cụ thể nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng thêm và chỉ đạo cáccấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồngnhân dân tỉnh.

Thường trực Hộiđồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các vịđại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10ngàykể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII, Kỳ họp thứ tám thông qua.

Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 79/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việcgiao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 bằng nguồn vốn ngân sách nhànước và Nghị quyết số 80/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồngnhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 bằngnguồn vốn xổ số kiến thiết./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn