HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA TH
N HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/ 2014/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THU,CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THAM QUAN DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA HUẾTHUỘC QUẦN THỂ DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VI, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Di sản Văn hóa ngày12 tháng 7 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Vănhóa ngày 29 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phíngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban Thườngvụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phívà lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sáchưu đãi hưởng thụ văn hóa;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí vàlệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5378/TTr- UBND ngày 25 tháng 9 năm 2014 củaỦy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mứcthu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóaHuế thuộc quần thể di tích cố đô Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và ngânsách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụngphí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích cố đô Huế vớicác nội dung chính sau:

1. Mức thu phí:

Đơnvị tính: đồng

TT

Đim tham quan

Mức thu tối đa phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế

Người lớn

Trẻ em

1

Hoàng Cung Huế (Đại Nội - Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế)

210.000

60.000

2

Các khu di tích: lăng Minh Mạng; lăng Tự Đức; lăng Khải Định

150.000

40.000

3

Các khu di tích: lăng Gia Long; lăng Thiệu Trị; lăng Đồng Khánh; điện Hòn Chén, cung An Định; đàn Nam Giao; Kỳ đài Huế

70.000

20.000

Trên cơ sở mức thu tối đa nêu trên, giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu phí cụthể theo nguyên tắc:

- Phù hợp với quy mô, hình thức tổ chức tham quancủa từng cụm điểm di tích lịch sử văn hóa và phùhợp vùng, miền;

- Tương ứng với chất lượng dịch vụ từng cụm điểm ditích;

- Phù hợpvớiĐiểm d, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014của Bộ Tài chính.

2. Quản lý và sử dụng phí: Trung tâm Bảo tồn Ditích Cố đô Huế tổ chức thu và nộp vào ngân sách để sử dụng theo đúng quy địnhhiện hành của nhà nước.

3. Chính sách miễn giảm:

a) Miễn phí tham quan:

- Các ngày Lễ, Tết: Tết Nguyên Đán (các ngày 01,02, 03 tháng giêng); ngày giải phóng Thừa Thiên Huế (26 tháng 3); ngày Quốckhánh (02 tháng 9): áp dụng cho mọi đối tượng là khách trong nước;

- Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tạiKhoản 1, Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chínhphủ;

- Trẻ em từ 6 tuổi trở xuống;

- Học sinh các trường tiểu học, phổ thông cơ sở,phổ thông trung học thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tham quan ngoại khóa hàngnăm có đăng ký với Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế;

- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế, khách đặcbiệt có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh.

b) Giảm phí tham quan:

- Giảm 50% phí tham quan đối với các trường hợp sau:

+ Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ vănhóa theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm2003 của Thủ tướng Chính phủ;

+ Người khuyết tật nặng theo quy định tại Khoản 2,Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ;

+ Người cao tuổi theo quy định tại Điều 2, LuậtNgười cao tuổi (là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên);

+ Các đối tượng là thân nhân liệt sĩ, Anh hùng lựclượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách nhưthương binh, bệnh binh, người tàn tật trong trườnghợp tổ chức tham quan tập thể;

+ Sinh viên các trường đại học, trung học chuyênnghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do nhà trường tổ chức tham quan ngoạikhóa hàng năm có đăng ký với Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế;

- Trường hợp giảm phí khác theo chỉ đạo của Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhưng tối đakhông quá 50% mức phí quy định.

4. Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01 tháng 4 năm 2015.

Điều 2.Nghị quyết này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày thông qua và thay thế nội dung phí tham quan các khu ditích và danh lam thắng cảnh được quy định tại điểm 1, mục I của Nghị quyết số8g/NQ-HĐND3 ngày 31 tháng 12 năm 1997 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quản lýthu, sử dụng phí và lệ phí và tại điểm A, mục I của Nghị quyết 8c/ 2003/NQ-HĐND4 ngày 27 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu, quản lý, sử dụngcác loại phí.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy bannhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Banvà các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợpvới Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổquốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyềnhạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ThừaThiên Huế khóa VI kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu QH;
- Các Bộ: Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Tỉnh ủy; Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- CT, PCT, UVTT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã và Tp Huế;
- Công báo tỉnh;
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu: VT, LT. D.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện