HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2015/NQ-HĐND

Hải Phòng, ngày 22 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN MỘT SỐĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 12

(Từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 7 năm 2015)

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày31/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy địnhchi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghịđịnh số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặttên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTTngày 20/3/2006 của Bộ Văn hoá Thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch)về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phốvà công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày11/7/2005 của Chính phủ;

Sau khi xemxét Tờ trình số 27 /TTr-UBND ngày 03/7/2015 và Đề án số 3383 /ĐA-UBND ngày03/7/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đặt tên một số đường, phố trênđịa bàn các quận Lê Chân, Hải An và các huyện Tiên Lãng, An Lão, thành phố HảiPhòng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ýkiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên 06 đường, 19 phố trên địa bàn các quận:Lê Chân, Hải An và các huyện: Tiên Lãng, An Lão, thành phố Hải Phòng.

(có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo:

Các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dâncác quận: Lê Chân, Hải An và các huyện: Tiên Lãng, An Lão tổ chức thực hiệnNghị quyết theo đúng quy định; tổ chức gắn biển tên đường, phố theo đúng quyđịnh tại Điều 17, Nghị định 91/2006/NĐ-CP và tuyên truyền sâu rộng trong nhândân về ý nghĩa tên các đường, phố.

2. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, cácBan, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra,giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phốHải Phòng khoá XIV, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2015.

Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyHội đồng nhân dân thành phố thông qua./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ VHTTDL;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT TU, TT HĐND, UBND TP;
- Đoàn ĐBQH tại HP;
- Uỷ ban MTTQVN TP;
- Các Ban Thành uỷ; Các Ban HĐND TP;
- Đại biểu HĐND TP khoá XIV;
- Các VP: TU, UBND TP;
- Công an Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- TT Quận uỷ, Huyện uỷ;
- UBND các quận, huyện;
- CPVP Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Công báo TP, Báo HP, Đài PTTH HP;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Các phòng thuộc VP;

- Lưu VT, Hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Dương Anh Điền

PHỤ LỤC

TÊN CÁC ĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN CÁCQUẬN: LÊ CHÂN, HẢI AN VÀ CÁC HUYỆN: TIÊN LÃNG, AN LÃO, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Kèm theo Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày22/7/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng)

I. QUẬN LÊ CHÂN (02 phố):

* Phường An Dương:

1. Phố AnDương.

Điểm đầu: Từsố nhà 185 đại lộ Tôn Đức Thắng. Điểm cuối: Tiếp giáp với đường Nguyễn CôngHòa. Phố dài 350m, rộng5m, vỉa hè mỗi bên rộng 0,7m.

* Phường Lam Sơn:

2. Phố Công Nhân.

Điểmđầu: Từ số nhà 01, lô 4 đường Phạm Huy Thông. Điểm cuối: Đến số nhà 16, lô 8 đườngLán Bè. Phố dài 155m, rộng 6m, vỉa hè mỗi bên rộng 1,8m.

II. QUẬN HẢI AN (05 phố, 01 đường):

* Phường Đằng Lâm (03 phố):

1. Phố Nam Trung Hành.

Điểm đầu: Từ số nhà 102 Trung Hành.Điểm cuối: Đến số nhà 161 Trung Lực. Phố dài 310m, rộng 4,5 đến 6m, vỉa hè mỗibên rộng 1m.

2. Phố Bắc Trung Hành.

Điểm đầu: Từ đường Trung Hành (giápchùa Trung Hành). Điểm cuối: Tiếp giáp với đường đôi lô 16D thuộc khu đô thịđường Lê Hồng Phong. Phố dài 380m, rộng 9m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m.

3. Phố Tây Trung Hành.

Điểm đầu: Từ số nhà 77 Trung Lực.Điểm cuối: Tiếp giáp với phố dự kiến đặt tên là phố Bắc Trung Hành. Phố dài400m, rộng 6m, vỉa hè mỗi bên rộng 2,5m.

* Phường Đông Hải 1 (02 phố):

4. Phố Phú Lương.

Điểm đầu: Từ số nhà 343 Phủ ThượngĐoạn. Điểm cuối: Tiếp giáp với ngõ 51 phố Phú Xá. Phố dài 700m, rộng 7m, vỉa hèmỗi bên rộng 3m.

5. Phố Hoàng Thế Thiện.

Điểm đầu: Từ đường Lê Hồng Phong(cạnh Cục Hải Quan Hải Phòng). Điểm cuối: Tiếp giáp với phố Vĩnh Lưu. Phố dài700m, rộng 7m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m.

* Phường Tràng Cát (01 đường):

6. Đường Nhà Mạc.

Điểm đầu: Từ đường Cát Linh. Điểmcuối: Tiếp giáp với mương An Kim Hải. Đường dài 1.300m, rộng 6m, vỉa hè mỗi bênrộng từ 1-1,5m.

III. HUYỆN TIÊN LÃNG (01 phố,01 đường):

1. Phố Nguyễn Văn Sơ.

Điểm đầu: Từ Bưu điện Tiên Lãng.Điểm cuối: Đến cầu Trại Cá (giáp xã Quyết Tiến). Phố dài 750m, rộng 9m, vỉa hèmỗi bên rộng 4m.

2. Đường Đào Linh Quang.

Điểm đầu: Từ cầu Minh Đức. Điểmcuối: Đến cầu Khuể. Đường dài 1.540m, rộng 12m, lề đường mỗi bên rộng 3m.

IV. HUYỆN AN LÃO (04 đường, 11 phố):

* Thị trấn An Lão (02 đường, 05 phố):

1. Đường Trần Tất Văn.

Điểm đầu: Từ ngã tư trung tâm thị trấn An Lão điXuân Sơn (tỉnh lộ 360). Điểm cuối: Đến hết địa phận thị trấn An Lão. Đường dài700m, rộng 12,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m.

2. Đường Ngô Quyền.

Điểm đầu: Từ ngã tư trung tâm thị trấn An Lão,đi qua cầu Vàng 1 đến hết địa phận thị trấn, nằm trên tỉnh lộ 360. Điểm cuối:Tiếp giáp địa phận xã Quốc Tuấn, huyện An Lão. Đường dài 1.050m, rộng 12,5m,vỉa hè mỗi bên rộng 5m.

3. Phố Lê Lợi.

Điểm đầu: Từ Ngã ba ky-ốt bán xăng dầu, đi quaBưu điện huyện An Lão, qua Đài Phát thanh huyện, Trường Mầm non Sao Sáng, TrườngTrung học phổ thông An Lão nằm trên tỉnh lộ 357. Điểm cuối: Tiếp giáp địa phậnthôn An Luận, xã An Tiến, huyện An Lão. Phố dài 250m, rộng 9,5m, vỉa hè mỗi bênrộng 5m.

4. PhốTrần Tảo.

Điểm đầu: Từ tỉnhlộ 357, giáp Trường Trung học phổ thông An Lão, đi về hướng Bắc, qua cổng cáccơ quan Cục dự trữ quốc gia, Trường Tiểu học An Tiến, Trường Trung học cơ sởLương Khánh Thiện. Điểm cuối: Tiếp giáp thôn An Luận, xã An Tiến, huyện An Lão.Phố dài 500m, rộng 4m.

5. Phố Trần Thị Trinh.

Điểm đầu: Từ tỉnhlộ 360 (đối diện chùa Kim Liên), đi cụm công nghiệp phía Bắc thị trấn An Lão.Điểm cuối: Tiếp giáp với Quốc lộ 10. Phố dài 500m, rộng 6,5m.

6. Phố Nguyễn Văn Trỗi.

Điểm đầu: Từ ngã tư trung tâm thị trấn An Lãotheo hướng Bắc, chạy qua địa bàn Tổ dân phố Quyết Thắng. Điểm cuối: Tiếp giápvới Bệnh viện Đa khoa An Lão. Phố dài 530m, rộng 10,5m.

7.Phố Nguyễn Chuyên Mỹ.

Điểm đầu: Từ ngãtư trung tâm thị trấn An Lão. Điểm cuối: Tiếp giáp với đường vào kho vật tưnông nghiệp. Phố dài 430m, rộng 10,5m, vỉa hè mỗi bênrộng 5,25m.

* Thị trấn Trường Sơn (02 đường, 06 phố):

8. Đường Hoàng Thiết Tâm.

Điểm đầu: Từ ngõ 307 đường Hoàng Quốc Việt,phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, qua ngã 3 An Tràng. Điểm cuối: Tiếp giáp xã AnTiến, huyện An Lão. Đường dài 2.750m, rộng từ 9-12m, vỉa hè mỗi bên rộng từ3-5m.

9. Đường Lương Khánh Thiện.

Điểm đầu: Từ ngã 3 An Tràng (tiếp giáp với đườngdự kiến đặt tên là đường Hoàng Thiết Tâm). Điểm cuối: Đến địa phận xã An Thắng.Đường dài 1.150 m, rộng 12 m, vỉa hè mỗi bên rộng từ 3-5m.

10. Phố Xuân Áng.

Điểm đầu: Từ xứ đồng vùng 2 Cây Chay (theo địadanh nhân dân quen gọi). Điểm cuối: Là Đền Xuân Áng. Phố dài 750m, rộng 5m.

11. Phố Cao Sơn.

Điểm đầu: Từ vùng 8 (theo địa danh nhân dân quengọi), qua tỉnh lộ 360. Điểm cuối: Tiếp giáp với tỉnh lộ 357. Phố dài 1.000m,rộng 5m.

12. Phố Văn Quang.

Điểm đầu: TừChùa Văn Quang. Điểm cuối: Tiếp giáp với tỉnh lộ 360. Phố dài 550m, rộng 5m.

13. Phố Văn Xuân.

Điểm đầu: Từ đường tỉnh lộ 360. Điểm cuối: Tiếpgiáp sát với cống Trường Sơn 2. Phố dài 1.250m, rộng 6m.

14. Phố Vương Công Hiển.

Điểm đầu: Từ đường tỉnh lộ 360, qua Đình VănTràng 2. Điểm cuối: Tiếp giáp Công ty Trách nhiệm hữu hạn JHCOS Việt Nam. Phốdài 1.150m, rộng 5m.

15. Phố Nguyễn Trọng Hòe.

Điểm đầu: Từ làng An Tràng. Điểm cuối: Đến xứđồng Gốc Găng. Phố dài 1.100m, rộng 4m./.