HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2015/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 10 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NHÓM C TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHBẮC GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứLuật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứLuật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứLuật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Theo đềnghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 26/6/2015 về việc quy địnhtiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Báo cáo thẩm tracủa Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C vớinội dung như sau:

1. Dự ánđầu tư cấp tỉnh quyết định đầu tư, HĐND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư:

a) Tổng mứcđầu tư từ 90 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 1,Điều 10, Luật Đầu tư công, gồm: Dự án xây dựng cầu, cảng sông; công nghiệpđiện; xây dựng khu nhà ở;

b) Tổng mứcđầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 2,Điều 10, Luật Đầu tư công, gồm: Dự án giao thông (trừ dự án cầu, cảng sông);thủy lợi; cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật; kỹ thuật điện; côngtrình cơ khí (trừ dự án chế tạo máy; luyện kim);

c) Tổng mứcđầu tư từ 45 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 3,Điều 10, Luật Đầu tư công, gồm: Dự án sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôitrồng thủy sản; khu bảo tồn thiên nhiên; hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, khu đôthị mới;

d) Tổng mứcđầu tư từ 35 tỷ đồng đến dưới 45 tỷ đồng thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 4,Điều 10, Luật Đầu tư công, gồm: Dự án y tế, văn hóa, giáo dục; nghiên cứu khoahọc, tin học, phát thanh, truyền hình; kho tàng; du lịch, thể dục thể thao; xâydựng dân dụng (trừ xây dựng khu nhà ở).

2. Dự ánđầu tư cấp huyện quyết định đầu tư, HĐND cấp huyện quyết định chủ trương đầu tưđối với các lĩnh vực dự án đầu tư tương tự như Khoản 1 Điều này và có tổng mứcđầu tư từ 30 tỷ đồng trở lên.

3. Dự ánđầu tư cấp xã quyết định đầu tư, HĐND cấp xã quyết định chủ trương đầu tư đốivới các lĩnh vực dự án đầu tư tương tự như Khoản 1 Điều này và có tổng mức đầutư từ 15 tỷ đồng trở lên.

4. NghịQuyết này không điều chỉnh đối với các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãicủa các nhà tài trợ nước ngoài.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngàyđược thông qua.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyếtđư­ợc HĐND tỉnh khoá XVII, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Thân Văn Khoa