HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2015/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 17 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT MỘT SỐCHÍNH SÁCH VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỔ HỢP TÁC SẢN XUẤT TRÊN BIỂN TỈNH TRÀVINH GIAI ĐOạN 2015 – 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VIII – KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác;

Căn cứ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;

Căn cứ Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 16/9/ 2010của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản ViệtNam đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 375/QĐ-TTg ngày 01/3/2013của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức lại sản xuất trong khaithác hải sản;

Xét Tờ trình số 1818/TTr-UBND ngày 10/6/2015 củaỦy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn một số chính sách về xây dựng và pháttriển tổ hợp tác sản xuất trên biển tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015 - 2017; trêncơ sở thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt một số chính sách về xây dựngvà phát triển tổ hợp tác sản xuất trên biển tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015 - 2017,cụ thể như sau:

1. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ

a) Đối tượng hỗ trợ: Các tổ hợp tác khai thác hảisản xa bờ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

b) Điều kiện hỗ trợ

- Tổ hợp tác khai thác hải sản xa bờ được hìnhthành trên cơ sở phải có bản Hợp đồng hợp tác hoặc Hợp đồng hợp tác sửa đổi, bổsung có chứng thực hoặc chứng thực lại của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn(sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) phải từ 03 chủ tàu cá trở lêntheo Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức vàhoạt động của tổ hợp tác và Thông tư số 04/2008/TT-BKH ngày 09/7/2008 của Bộtrưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợptác;

- Tàu cá tham gia tổ hợp tác khai thác hải sản xabờ phải chấp hành đúng các quy định hiện hành về: đăng ký, đăng kiểm tàu cá,Giấy phép khai thác thủy sản, ghi nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản trongthời gian được hỗ trợ.

2. Nội dung và định mức hỗ trợ

a) Nội dung hỗ trợ

- Thành lập mới tổ hợp tác: Tổ hợp tác khai tháchải sản xa bờ thuộc đối tượng hỗ trợ được hỗ trợ kinh phí thành lập mới (baogồm: hỗ trợ tư vấn xây dựng điều lệ tổ hợp tác, cấp phát tài liệu, nước uốngđại biểu, thuê địa điểm và thủ tục chứng thực thành lập Tổ) để hoàn thiện thủtục thành lập Tổ.

- Máy thông tin liên lạc: Tổ hợp tác khai thác hải sảnxa bờ thuộc đối tượng hỗ trợ được hỗ trợ kinh phí mua 01 máy thông tin liên lạctầm xa tích hợp định vị vệ tinh VX 1700, trang bị trên tàu của Tổ trưởng hoặcTổ phó.

- Phao cứu sinh: Tổ hợp tác khai thác hải sản xa bờthuộc đối tượng hỗ trợ được hỗ trợ kinh phí mua các loại phao cứu sinh trang bịtrên tàu cá theo quy định về đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt độngtrên biển. Hỗ trợ cho mỗi tàu cá trong Tổ.

- Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quảnlý: Tổ trưởng, Ban Điều hành và Tổ viên Tổ hợp tác khai thác hải sản xa bờ thuộcđối tượng hỗ trợ được hỗ trợ tập huấn nâng cao trình độ - chuyên môn, nghiệp vụquản lý.

b) Định mức hỗ trợ

- Thành lập mới tổ hợp tác: Hỗ trợ 01 triệu đồng/tổkhi thành lập mới tổ hợp tác khai thác hải sản xa bờ. Hỗ trợ 01 lần trong giai đoạnthực hiện chính sách.

- Máy thông tin liên lạc: Hỗ trợ kinh phí mua 01 bộmáy thông tin liên lạc tầm xa tích hợp định vị vệ tinh VX 1700 cho mỗi Tổ,nhưng tối đa không quá 30 triệu đồng/bộ máy. Hỗ trợ 01 lần trong giai đoạn thựchiện chính sách.

- Phao cứu sinh: Hỗ trợ kinh phí mua 02 phao trònvà 05 phao áo cứu sinh/tàu cá tham gia tổ hợp tác khai thác hải sản xa bờ. Hỗtrợ 01 lần trong giai đoạn thực hiện chính sách.

- Hỗ trợ kinh phí tập huấn nâng cao trình độ chuyênmôn, nghiệp vụ quản lý cho Tổ trưởng, Ban Điều hành Tổ và Tổ viên: Hỗ trợ 01 lầntrong giai đoạn thực hiện chính sách; mức hỗ trợ theo quy định của Bộ Tàichính.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triểnkhai thực hiện; Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giámsát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinhkhoá VIII - kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 17/7/2015 và có hiệu lực kể từ ngày28/7/2015./.

Nơi nhận:
- Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, Chính phủ;
- Các Bộ: TP, KH&ĐT, TC, NN&PTNT;
- TT. TU, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: TP, KH&ĐT, TC, NN&PTNT, Cục thuế, Cục thống kê tỉnh, BCH Quân sự, BĐBP tỉnh;
- Thường Trực HĐND huyện, thành phố;
- BLĐ.VP: Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Báo, Đài PT-TH Trà Vinh;
- Trung tâm TH - CB tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, Phòng công tác HĐND.

CHỦ TỊCH
Sơn Thị Ánh Hồng