HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 08/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 19 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀTHÀNH LẬP SỞ NGOẠI VỤ TỈNH YÊN BÁI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơquan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BNG-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2009 của Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụhướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụthuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Sau khi xem xét Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việcthành lập Sở Ngoại vụ; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnhvà ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Sở Ngoạivụ tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dântỉnh quyết định thành lập; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức, biên chế của Sở Ngoại vụ theo quy định của Chính phủ.

Điều 3. Giao Thường trực Hộiđồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghịquyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVII, kỳ họp thứ 8 thôngqua./.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thống