HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 12 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BIÊNCHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ LuậtTổchức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

ncLuậtnbộ,côngchứcngày03/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lýbiên chế công chức;

CăncứQuyếtđịnhsố 1878/QĐ-TTg ngày12/12/2012củaThủtướngChínhphủ về việc phê duyệt biênchế công chức của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội cótính chất đặc thù năm 2013;

CăncứQuyếtđịnhsố 1342/QĐ-BNV ngày18/12/2012củaBộNộivụvềviệcgiaobiênchếcôngchứcnăm2013trongcáccơquan,tổchứchànhchínhnhànước của tỉnh, thành phố trực thuộcTrungương;

XétTờtrìnhsố 38/T Tr-UBNDngày21/6/2013củaUBNDtỉnhLàoCaivềviệc đềnghịphêduyệtbiênchếcôngchứctỉnhLàoCainăm2013;Báocáothẩmtrasố 31/BC-BPC ngày04/7/2013củaBanPhápchếHĐNDtỉnhvàýkiếnđạibiểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều1.Phêduyệtbiênchếcôngchứcm2013là2.594chtiêu,trongđó:

1. Biên chế công chức giao cho các cơ quan thuộcHĐND, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện: 2.590 chỉ tiêu, cụ thể:

a) Biên chế công chức các cơ quan thuộc HĐND tỉnh:38 chỉ tiêu.

b)Biênchếcôngchứcccơquan,tchứcthuộcUBNDtỉnh,UBNDcác huyện,thànhphố:2.552chtiêu.

2. Biên chế công chức dự phòng: 04 chỉ tiêu.

(Có phụ biểu kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1.Thườngtrực HĐND tỉnh quyết định giao biên chế công chức cho các cơ quan thuộc HĐNDtỉnh.

2.UBNDtỉnhquyếtđịnhgiaobiênchếcôngchứcchocáccơquanthuộcUBNDtỉnh và UBND các huyện, thành phố.

3.ViệcsửdụngbiênchếcôngchứcdựphòngquyđịnhtạiKhoản2,Điều1 Nghịquyếtnày;HĐNDtỉnhgiaoThườngtrựcHĐNDtỉnhxemxét,thốngnhấtvới UBND tỉnh và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họpgần nhất.

4.ThườngtrựcHĐND,cácBanHĐND,đạibiểuHĐNDtỉnhcótráchnhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyếtnày.

Nghịquyếtnàyđãđượckỳhọpthứ8,HĐNDtỉnhLàoCaikhoáXIVthôngqua ngày 11tháng 7 năm 2013.

CHỦTỊCH
PhạmVăn Cường

PHỤ LỤC

GIAO BIÊN CHẾ CÔNGCHỨC TỈNH LÀO CAI NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số: 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnhLào Cai)

TT

TÊN CƠ QUAN, ĐƠNVỊ

BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2013

I

BIÊN CHẾTHUỘC HĐNDTỈNH

38

1

Thường trực, các Ban HĐND tỉnh;Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

38

II

BIÊN CHẾTHUỘC UBNDTỈNH

2.552

1

Các sở, ban, ngành

1.583

2

UBND các huyện, thành phố

969

III

BIÊN CHẾ DỰ PHÒNG

04

Tổng cộng:

2.594