HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 31 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTTỔNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ ĐỊNH SUẤTĐƯỢC NGÂN SÁCH HỖ TRỢ NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sựnghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày11 tháng 7 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tổng số lượngngười làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất được ngân sáchhỗ trợ năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 19/BC- BPC ngày 24 tháng 7 năm 2013 củaBan Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt tổng số lượng người làmviệc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất được ngân sách hỗ trợ năm2014, cụ thể như sau:

1. Tổng số người làm việc trong các đơn vị sựnghiệp công lập là: 27.655 người; 112 lao động hợp đồng (gồm 77 lao động hợpđồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và 35 lao động hợp đồng hưởng lương ngânsách), trong đó:

a) Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 21.634 ngườilàm việc và 05 lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ;

b) Sự nghiệp Y tế: 4.318 người làm việc và 63lao động hợp đồng (gồm 28 lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ; 35lao động hợp đồng hưởng lương ngân sách);

c) Sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 657người làm việc và 11 lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ;

d) Sự nghiệp khoa học: 128 người làm việc và 01lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ;

e) Sự nghiệp khác: 918 người làm việc và 32 laođộng hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP .

(có phụ lụcchi tiết kèm theo.)

2. Định xuất được ngân sách nhà nước hỗ trợ:

a) Tổng số giáo viên mầm non được hưởng trợ cấpvà đóng bảo hiểm xã hội: 4.120 người;

b) Tổng số định biên cán bộ Trạm Y tế xã,phường, thị trấn: 1.887 người;

c) Định suất hỗ trợ hội đặc thù để cấp kinh phíhoạt động: 170 người. Trong đó cấp tỉnh: 97; cấp huyện: 73.

(có phụ lụcchi tiết kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sátviệc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhThái Bình khoá XV, Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên