ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 14 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN SỐ 11/ĐA-UBND NGÀY 03/10/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỀNGHỊ CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ NINH BÌNH LÀ ĐÔ THỊ LOẠI II TRỰC THUỘC TỈNH NINH BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; Thông tưsố 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiếtmột số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ vềviệc phân loại đô thị;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 03/10/2013, Báo cáo thẩm tracủa Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Đề án số11/ĐA-UBND ngày 03/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đề nghị công nhậnthành phố Ninh Bình là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Ninh Bình(có Đề ánchi tiết kèm theo)

Điều 2. Nghị quyết này đãđược Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày14/10/2013, có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dântỉnh Ninh Bình hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 4. Thường trực Hội đồngnhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Các ban MTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND, VP UBND tỉnh;
- Ban TV thành ủy tỉnh Ninh Bình;
- Thường trực HĐND, UBND thành phố Ninh Bình;
- Công báo tỉnh, Đài PTTH tỉnh, Báo Ninh Bình;
- Lưu VT, Phòng CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành