CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 8 năm 1999

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Chính phủ thường kỳtháng 7 năm 1999

 ____________________

Ngày 28 tháng 7 năm 1999, Chính phủ họp phiên thườngkỳ tháng 7 năm 1999, thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựngNguyễn Mạnh Kiểm trình đề án "Quan điểm và các giải pháp xử lý các tồnđọng về nhà, đất do Nhà nước quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiệncác chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước đây".

Các vấn đề tồn đọng về nhà, đất do Nhà nước đangquản lý và sử dụng liên quan đến các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đã ban hành ở nhiều thời kỳ. Đây là vấn đề mang tính lịch sử, phức tạp, cần có văn bảnpháp lý có hiệu lực cao để tạo cơ sở giải quyết dứt điểm.

Giao Bộ Xây dựng trên cơ sở ý kiến tham gia củacác thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh đề án để Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụQuốc hội xem xét, ra Nghị quyết về vấn đề này.

2. Thông qua Báo cáo về tình hình kinh tế - xãhội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 1999 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư TrầnXuân Giá trình.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 đã có dấuhiệu khá dần lên: sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì đà phát triển, xuấtkhẩu hồi phục và tăng hơn các tháng trước, công nghiệp có biểu hiện khá hơn.Tuy nhiên, sự chuyển biến nhìn chung còn chậm chạp, đặc biệt lĩnh vực xây dựng cơ bản chuyển biến rất chậm, chỉ số giá cả tiếp tục giảm, khó khăn thách thứccòn nhiều.

Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phươngcần bám sát tình hình và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08/1999/NQ-CP ngày 09 tháng 7 năm 1999 về các giải pháp điều hành thực hiệnnhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1999; đặc biệt lưu ý việc soạn thảo, ban hành các vănbản cụ thể hoá Nghị quyết này và công tác tổ chức thực hiện.

3. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Công an LêMinh Hương, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng chống ma tuý trình bày Báo cáotình hình công tác phòng chống ma tuý từ 30/11/1998 đến 20/7/1999. Qua 8 thángthực hiện, đợt cao điểm phòng chống ma tuý đã đạt được kết quả nhất định: nhìnchung hoạt động tội phạm ma tuý có chững lại, không công khai, trắng trợn nhưtrước; tệ nghiện ma tuý trong học sinh, sinh viên bước đầu được hạn chế; diệntích trồng cây thuốc phiện, cây cần sa cơ bản được xoá bỏ ở nhiều nơi. Tuynhiên, công tác phòng chống ma tuý vẫn gặp nhiều khó khăn, kết quả còn hạn chế,tệ nạn ma tuý vẫn còn phổ biến, đang trở thành nỗi lo của từng gia đình và củatoàn xã hội.

Chính phủ thông qua các biện pháp do Uỷ ban Quốcgia phòng chống ma tuý trình; giao Uỷ ban Quốc gia phòng chống ma tuý chỉ đạocác Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai mạnh mẽ các biện pháp một cáchđồng bộ, kiên quyết và triệt để nhằm huy động lực lượng của toàn dân tham giađấu tranh, phòng chống ma tuý; coi đây là phong trào cách mạng của quần chúng,thực hiện đợt tấn công vào tệ nạn này trong 6 tháng cuối năm 1999 và một số nămtiếp theo.

4. Tại phiên họp này, Chính phủ đã nghe Bộ trưởngBộ Thương mại Trương Đình Tuyển báo cáo về kết quả đàm phán Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa kỳ; Thanh tra Nhà nước trình Báo cáo công tác thanh tra vàgiải quyết khiếu nại, tố cáo quý II năm 1999. Chính phủ nhất trí với những đánhgiá trong báo cáo; giao Thanh tra Nhà nước phối hợp cùng các Bộ, ngành có liênquan quán triệt và triển khai Luật Khiếu nại, tố cáo vừa được Quốc hội banhành./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải