HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 09/2004/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên, ngày 28 tháng 7 năm 2004

 NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2003

___________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2

(Từ ngày 20/7 đến ngày 22/7/2004)

Căn cứ Điều 11 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét báo cáo số 45/BC-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2004 của UBND tỉnh thuyết minh tổng quyết toán NSĐP năm 2003; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2003 như sau:

I. Tổng thu ngân sách địa phương

1.434.430.721.358đ

1. Thu ngân sách trên địa bàn

87.951.067.686đ

Trong đó: NSĐP được hưởng

76.261.439.012đ

2. Thu viện phí

361.625.046 đ

3. Thu tiền vay đầu tư XDCSHT

20.000.000.000đ

4. Thu kết dư

108.335.717.344đ

5. Thu bổ sung từ NSTW

1.229.471.939.956 đ

Trong đó:

- Bổ sung cân đối NSĐP

540.450.000.000đ

- Bổ sung thực hiện có mục tiêu

572.713.939.956 đ

- Bổ sung thực hiện CTMT Quốc gia

116.308.000.000đ

II. Tổng chi ngân sách địa phương

1.230.612.378.107đ

1. Chi cân đối ngân sách địa phương

907.946.213.429đ

1.1. Chi đầu tư phát triển, trong đó:

- Chi đầu tư XDCB

- Chi hỗ trợ các doanh nghiệp

171.677.659.699đ

167.388.939.211đ

4.288.720.488đ

1.2. Chi thường xuyên

612.536.521.774đ

1.3. Chi vốn viện trợ không hoàn lại

123.732.031.956đ

2. Chi thực hiện các dự án, CTMT quốc gia

127.836.283.758đ

3. Chi thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác

194.829.880.920đ

III. Kết dư ngân sách địa phương

203.818.343.251đ

Trong đó của tỉnh Điện Biên

147.717.293.053đ

1. Ngân sách tỉnh

174.081.781.476đ

Trong đó ngân sách tỉnh Điện Biên

127.064.099.435đ

2. Ngân sách cấp huyện

29.159.377.304đ

Trong đó thuộc tỉnh Điện Biên

20.267.962.637đ

3. Ngân sách cấp xã

577.184.471đ

Trong đó thuộc tỉnh Điện Biên

385.230.981đ

Điều 2. Giao UBND tỉnh hoàn chỉnh báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2003; Biên bản làm việc giữa UBND tỉnh Điện Biên và UBND tỉnh Lai Chấu về việc thống nhất phân chia tài sản và các nguồn tài chính trình Quốc hội, Chính phủ.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ hợp thứ 2 thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2004./.

Nơi nhận:

- UBTVQH;

- Chính phủ;

- VPQH, VPCP;

- TT Tỉnh ủy;

- HĐND, UBND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- ĐBQH, ĐBHĐND tỉnh;

- Sở KH&ĐT, TC, Cục Thuế, KB;

- VP HĐND, UBND tỉnh;

- Lưu: VT, CVHĐ.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vừ A Phía