HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2006/ NQ-HĐND

Long Xuyên, ngày 22 tháng 3 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC XÁC NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG PHÓ CHỦTỊCH HĐND TỈNH AN GIANG KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2004 - 2009

HỘI ĐỒNG NHÂNDÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 6 (BẤT THƯỜNG)

(Ngày 22 tháng 3 năm 2006)

Căn cứ Điều 17, 48, 50, 51 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân năm 2003;

Xét Tờ trình số 07/TTr-HĐND ngày 22 tháng 3 năm 2006 của Chủ tịch Hộiđồng nhân dân tỉnh An Giang;

Căn cứ kết quả bầu cử tại biên bản bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồngnhân dân tỉnh An Giang ngày 22 tháng 3 năm 2006,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dântỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Tỉnh ủy viên, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIIđơn vị bầu cử số 19 (huyện Chợ Mới), trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhândân tỉnh.

Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa VII,kỳ họp lần thứ 6 (bất thường) thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàythông qua./.

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Khiết