HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2007/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 17 tháng 8 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU VÀ CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤYCHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH; PHÍTHẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TRONG TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhPháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày29/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầuxây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyếtđịnh của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 2153/TTr-UBND ngày 12/8/2007của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý,sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin vềđăng ký kinh doanh; phí thẩm định kết quả đấu thầu; trên cơ sở báo cáo thẩm tracủa Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh Trà Vinh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu và chế độ thu, nộp,quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thôngtin về đăng ký kinh doanh và phí thẩm định kết quả đấu thầu, như sau:

1. Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh

1.1. Đối tượng thu: Các hộkinh doanh cá thể, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tưthục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin,doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệmhữu hạn, doanh nghiệp nhà nước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấychứng nhận đăng ký kinh doanh thì phải nộp lệ phí.

1.2. Mức thu lệ phí cấp giấychứng nhận đăng ký kinh doanh đối với từng loại đối tượng cụ thể như sau:

- Hộ kinh doanh cá thể: 15.000 đồng/1 lần cấp.

- Hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục,dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin do Uỷban nhân dân huyện - thị xã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; doanhnghiệp tư nhân, công ty hợp danh do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầutư thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 50.000 đồng/1 lần cấp.

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáodục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở vănhóa thông tin; công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, côngty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, doanh nghiệp nhà nước do PhòngĐăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh: 100.000 đồng/1 lần cấp.

- Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinhdoanh, chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của doanhnghiệp: 10.000 đồng/1 lần cấp.

- Cấp bản sao Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản tríchlục nội dung đăng ký kinh doanh: 1.000 đồng/1 bản.

* Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh đối với doanh nghiệp cổ phần hóa khi chuyển từ doanh nghiệp nhànước thành công ty cổ phần và không thu lệ phí cung cấp thông tin về đăng kýkinh doanh cho các cơ quan quản lý nhà nước.

2. Phí thẩm định kết quảđấu thầu

2.1. Chủ đầu tư hoặc chủ dự án(bên mời thầu) có trách nhiệm nộp phí thẩm định kết quả đấu thầu cho cơ quan,đơn vị có thẩm quyền thẩm định kết quả đấu thầu.

2.2. Phí thẩm định kết quả đấuthầu không áp dụng đối với trường hợp là những gói thầu do Thủ trưởng đơn vịtrực tiếp thực hiện việc đầu tư, mua sắm và phê duyệt kết quả đấu thầu trên cơsở báo cáo thẩm định của bộ phận giúp việc có liên quan trong đơn vị.

2.3. Mức thu: phí thẩm địnhkết quả đấu thầu bằng 0,01%/giá trị một gói thầu nhưng tối thiểu là 500.000đồng (năm trăm ngàn đồng) và không quá 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) mộtgói thầu.

3. Quản lý và sử dụng

- Phí, lệ phí thu được nộp ngân sách Nhà nước75% trên tổng mức thu.

- Đơn vị thu được giữ lại 25% phí, lệ phí thuđược để chi phí cho việc tổ chức thu phí, lệ phí theo quy định hiện hành củaChính phủ.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khaitổ chức thực hiện; Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhgiám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhTrà Vinh khóa VII - kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 17 tháng 8 năm 2007 và có hiệulực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Bình