HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2007/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 30 tháng 11 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦUTƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN KHÁC NĂM2008

HỘI ĐỒNGNHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờtrình số 148/TTr-UBND ngày 13/11/2007; Báo cáo thẩm tra số 37/BC-HĐND-KTNS ngày19/11/2007 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến các vị đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh,

QUYẾTNGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch vốn đầu tư xâydựng cơ bản, vốn Chương trình mục tiêu và các chương trình, dự án khác năm 2008như sau:

1. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản:

Nguồn vốn: 568 tỷ 840 triệu đồng, gồm:

- Vốn xây dựng cơ bản cân đối NS địa phương: 348tỷ 670 triệu đồng

(Trong đó, vốn xây dựng cơ bản tập trung 253 tỷ670 triệu đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất 95 tỷ đồng)

- Vốn đầu tư thu từ xổ số kiến thiết: 56 tỷ đồng

- Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trungương: 109 tỷ 170 triệu đồng

- Vốn nước ngoài: 55 tỷ đồng

Phân bổ:

- Vốn giao cho các ngành cấp tỉnh: 354 tỷ 140triệu đồng

- Vốn giao cho các huyện, thị xã: 214 tỷ 700triệu đồng

2. Vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia vàcác chương trình, dự án khác:

Nguồn vốn: Tổng số:79 tỷ 526 triệuđồng từ ngân sách Trung ương.

Phân bổ:

- Vốn giao các ngành cấp tỉnh : 64 tỷ 526 triệuđồng

- Vốn giao cho các huyện, thị xã: 15 tỷ đồng

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chứcthực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và cácvị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhBình Phước khóa VII, kỳ họp thứ mười thông qua ngày 29/11/2007 và có hiệu lựcsau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Luật