HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2007/NQ-HĐND

ngày 06 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHHÀ NAM
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 12
(Ngày 05, 06/12/2007)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2007/TTLT /BCA-BLĐTBXH-BTCngày 01/3/2007 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2006/NĐ-CP về Bảo vệ dân phố;

Sau khi nghe, thảo luận Tờ trình số 1652/TTr-UBND ngày 22/11/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chếHội đồng nhân dân tỉnh về mô hình tổ chức và mức phụ cấp hàng tháng đối với Bảovệ dân phố tỉnh Hà Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 1652/TTr-UBNDngày 22/11/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về mô hình tổ chức và mức phụ cấp hàngtháng đối với Bảo vệ dân phố tỉnh Hà Nam.

1. Mô hình tổ chức Bảo vệ dân phố:

a) Bảo vệ dân phố tỉnh Hà Nam được thành lập ở các phườngthuộc thị xã Phủ Lý.

b) Mỗi phường thành lập một Ban bảo vệ dân phố gồm 01Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban và các Uỷ viên. Số lượng thành viên Ban bảo vệ dânphố bằng số lượng tổ bảo vệ dân phố.

c) Mỗi cụm dân cư (theo địa bàn công tác của cảnhsát khu vực) thành lập một tổ Bảo vệ dân phố do tổ trưởng phụ trách. Đốivới tổ Bảo vệ dân phố từ 05 tổ viên trở lên thì có thêm 01 tổ phó giúp việc.

d) Mỗi tổ dân phố có 1 tổ viên Bảo vệ dân phố.

2. Mức phụ cấp hàng tháng chotừng chức danh Bảo vệ dân phố:

a) Trưởng ban Bảo vệ dân phố: 250.000 đ/người/tháng

b) Phó Trưởng ban Bảo vệ dân phố: 220.000 đ/người/tháng

c) Tổ trưởng Bảo vệ dân phố: 200.000 đ/người/tháng

d) Tổ phó Bảo vệ dân phố: 180.000 đ/người/tháng

đ) Tổ viên Bảo vệ dân phố: 160.000 đ/người/tháng

* Trường hợp Bảo vệ dân phố giữ nhiều chức danh khácnhau thì được phụ cấp chức danh cao nhất.

3. Thời điểm thực hiện: Từ ngày 01/01/2008.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghịquyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồngnhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiệnNghị quyết này.

Nghị quyết này đã được hội đồng nhân dân tỉnh HàNam khoá XVI kỳ họp thứ 12 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Cương