HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2007/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 19 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINHTẾ - XÃ HỘI VÀ THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12năm 2002;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo của UBND tỉnh về tìnhhình kinh tế - xã hội và kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầunăm; biện pháp chủ yếu tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2007; Báo cáo ướcthực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ biện pháp thựchiện ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2007; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tếvà Ngân sách HĐND tỉnh, thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thôngqua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và kết quả chỉ đạo, điều hành của UBNDtỉnh 6 tháng đầu năm; biện pháp chủ yếu tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2007của UBND tỉnh và nhấn mạnh một số vấn đề sau:

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song,đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoànkết, nỗ lực phấn đấu nên tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục cóbước phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) ước đạt 9,5%, cao hơn sáutháng đầu năm 2006; sản xuất công nghiệp - TTCN tăng trưởng khá; sản xuất nôngnghiệp cơ bản ổn định; thu ngân sách đạt 60,5%, chi ngân sách đạt 48,2% dự toánnăm; kim ngạch xuất khẩu tăng 32,2% so với cùng kỳ; thu hút đầu tư đạt kết quảtích cực, đã và đang có triển vọng thu hút được một số dự án lớn. Các lĩnh vựcgiáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá - xã hội có chuyển biến tiến bộ, đời sốngnhân dân tiếp tục được cải thiện, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hộiđược giữ vững.

Bên cạnh những kết quả và tiến bộ đã đạt được, tìnhhình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Tốc độtăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch; tiến độ triển khai một số dự án đầu tưcòn chậm. Chất lượng giáo dục của các trường ngoài công lập và hệ bổ túc văn hoáthấp; việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm còn hạn chế;tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn xảy ra, có nơi khá nghiêm trọng. Cải cách hànhchính ở nhiều cơ quan, địa phương chưa thực sự có chuyển biến; chất lượng giảiquyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện và cấp xã còn hạn chế; tai nạn giao thôngtăng cao.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch pháttriển kinh tế- xã hội năm 2007, trên cơ sở các nhóm giải pháp chủ yếu đã đề rađầu năm, các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mộtsố nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Rà soát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạchkinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và các chương trình, dự án để tậptrung cao sự chỉ đạo nhằm hoàn thành vượt mức các mục tiêu chủ yếu của kế hoạchnăm 2007.

2. Tìm mọi biện pháp đẩy nhanh thu hút đầu tư, pháttriển công nghiệp - dịch vụ. Tập trung giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn,đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nhất là với các doanh nghiệp trong cáckhu, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp có khối lượng sản phẩm lớn, doanh nghiệpsản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng khu côngnghiệp Quang Châu; đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp; triểnkhai bồi thường, giải phóng mặt bằng một phần Khu Công nghiệp Vân Trung.

3. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụmùa, chú trọng đầu tư thâm canh nâng cao chất lượng sản phẩm; đẩy mạnh chuyểnđổi cơ cấu cây trồng. Tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp phòng chốngdịch cúm gia cầm, dịch gia súc. Chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống,hạn chế thấp nhất thiệt hại do lụt, bão, thiên tai gây ra...

4. Thực hiện đồng bộ các biện pháp giảm thiểu tai nạngiao thông; đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạmtrật tự an toàn giao thông. Kiên quyết xử lý những vi phạm hành lang an toàngiao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường; khẩn trương khắc phục các "điểmđen" về tai nạn giao thông...

5. Tập trung chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tốcáo; nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo đúng quiđịnh của pháp luật; làm tốt hơn việc đối thoại với công dân.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện LuậtPhòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Củng cố vànâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “một cửa” tại các sở, UBND cáchuyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn; tăng cường kỷ cương, phép nước,thường xuyên kiểm tra, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu, khắc phục tìnhtrạng đùn đẩy trách nhiệm, dây dưa kéo dài trong giải quyết thủ tục hành chính.

7. Chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học mới;củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện sâu, rộng cuộc vận động “haikhông” trong ngành giáo dục.

Tăng cường quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thựcphẩm, xử lý nghiêm các vi phạm và cảnh báo kịp thời cho người tiêu dùng. Tiếptục quan tâm giúp đỡ các hộ thiếu đói giáp hạt; chú trọng hỗ trợ giúp các hộnghèo phát triển sản xuất để xoá nghèo bền vững.

Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về môitrường; ngăn ngừa, hạn chế gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường, nhất là ởnhững nơi đang bị ô nhiễm nặng.

8. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, anninh; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, đẩy mạnh đấu tranhphòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

9. Chỉ đạo tốt việc xây dựng kế hoạch phát triển kinhtế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 ở các cấp, các ngành trongtỉnh.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo của UBNDtỉnh về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ biệnpháp thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2007.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyếtsố 11/2006/NQ HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngânsách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2007, các cấp, cácngành tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số biện pháp chủ yếu sau:

1. Tập trung đôn đốc, chỉ đạo chặt chẽ nhiệm vụ thungân sách. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 15/2005/CT-TTg ngày 15/4/2005 củaThủ tướng Chính phủ về các biện pháp xử lý nợ đọng và chống thất thu ngân sáchNhà nước.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật quản lý thuế;nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp. Tiến hànhkiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án tăng cường quản lý, thu thuế khu vựckinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn; bổ sung các giải pháp và tổ chức quảnlý, thu thuế đạt kết quả cao, phấn đấu thu ngân sách cả năm vượt kế hoạch vàkhông thấp hơn kết quả thực hiện năm 2006.

3. Chi ngân sách phải đảm bảo theo đúng dự toán đã đượcphê duyệt và tiến độ thu ngân sách. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầutư và các chương trình mục tiêu đã được bố trí vốn kế hoạch năm 2007.

4. Quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách và tài sản Nhànước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; uốn nắn kịp thời và xử lý nghiêmcác vi phạm trong quản lý, thu và sử dụng ngân sách.

Điều 3. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chứcthực hiện Nghị quyết này.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnhphối hợp với Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể nhân dân tăng cường kiểm tra, giám sátthực hiện nghị quyết; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân các dântộc trong tỉnh khắc phục khó khăn, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu,nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh BắcGiang khoá XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

CHỦ TỊCHĐào Xuân Cần