HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2010/NQ-HĐND7

Thủ Dầu Một, ngày 16 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨNKẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VII – KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1730/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn kếhoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010; Báo cáo thẩm tra số 42/BC-HĐND-KTNS ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiếncủa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốnđầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 là 2.900 tỷ đồng, tăng 300 tỷ đồng so với kế hoạchđầu năm (kèm theo phụ lục).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khaithực hiện kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 theo đúng quyđịnh pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân,các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhBình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 17 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang