HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2011/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉPKINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phíngày 28 tháng 08 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhPháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định về kinh doanh,điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí vàlệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 66/2011/TT-BTC ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí cấp giấy phép kinhdoanh vận tải bằng xe ô tô;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5197/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyđịnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinhdoanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tracủa Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thôngqua quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phépkinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, với các nộidung chủ yếu sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Các tổ chức, cá nhân được cơ quannhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách và kinhdoanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ.

2. Mức thu:

Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vậntải bằng xe ô tô là 200.000 đồng/giấy phép (hai trăm ngàn đồng). Trườnghợp cấp đổi, cấp lại (do mất, hỏng hoặc có thay đổi về điều kiện kinh doanhliên quan đến nội dung trong Giấy phép) áp dụng mức thu là 50.000 đồng/lần cấp (nămmươi ngàn đồng).

3. Quản lý, sử dụng tiền phí thuđược:

a) Cơ quan, đơn vị thu lệ phí đượctrích để lại 65% (sáu mươi lăm phần trăm) trên tổng số tiền thu về lệphí để trang trải chi phí cho công tác tổ chức thu.

b) Nộp ngân sách nhà nước 35% (bamươi lăm phần trăm) trên tổng số tiền thu về lệ phí.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triểnkhai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhândân, các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thườngtrực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giámsát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI, kỳ họp thứ 3 thông qua.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- VP: CT nước, QH, CP;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP và các Ban của Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan TW trên địa bàn;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã và Tp Huế;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Báo TT Huế, Cổng TTĐT tỉnh;
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu VT, THKT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện