HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2011/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 14 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCHĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010 CỦA TỈNH BÌNH THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5357/TTr-UBND ngày 11/11/2011 củaỦy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2010của tỉnh Bình Thuận; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh vàý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2010 như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2010 : 7.973.941triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2010 : 5.134.436triệu đồng.

3. Cân đối ngân sách địa phương năm 2010 :

- Tổng số thu ngân sách địa phương : 5.181.345triệu đồng;

Bao gồm:

+ Thu NSNN điều tiết ngân sách địa phương : 2.746.707triệu đồng;

 Thu kết dư năm trước chuyển sang : 61.756 triệu đồng;

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước : 769.860 triệuđồng;

+ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương : 1.549.807 triệuđồng;

+ Thu vay đầu tư cơ sở hạ tầng : 48.600 triệuđồng;

+ Thu viện trợ : 4.615 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương : 5.134.436triệu đồng;

- Kết dư ngân sách địa phương : 46.909 triệu đồng.

Trong đó:

a) Cân đối ngân sách cấp tỉnh:

- Tổng số thu ngân sách tỉnh : 4.163.353 triệu đồng;

Bao gồm:

+ Thu NSNN điều tiết ngân sách tỉnh : 1.872.199triệu đồng;

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang : 20 triệuđồng;

+ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương : 1.549.807triệu đồng;

+ Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8

 Luật Ngân sách Nhà nước : 48.600 triệuđồng;

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước

 chuyển sang : 689.311 triệu đồng;

+ Thu viện trợ : 2.141 triệu đồng;

+ Thu ngân sách cấp dưới nộp lên : 1.275 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách tỉnh : 4.163.321 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách tỉnh :32 triệu đồng.

b) Cân đối ngân sách cấp huyện:

- Tổng số thu ngân sách huyện : 1.852.067 triệu đồng.

Bao gồm:

+ Thu điều tiết ngân sách huyện :741.631 triệu đồng;

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang: 41.130 triệu đồng;

+ Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 991.412 triệu đồng;

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước : 77.894 triệuđồng.

- Tổng chi ngân sách huyện: 1.835.770 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách huyện: 16.297 triệu đồng.

 c) Cân đối ngân sách cấp xã:

- Tổng thu ngân sách xã : 334.725 triệu đồng.

Bao gồm:

+ Thu NSNN điều tiết ngân sách xã: 135.351 triệu đồng;

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang: 20.606 triệu đồng;

+ Thu bổ sung từ ngân sách huyện: 176.113 triệu đồng;

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước : 2.655 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách xã : 304.145 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách xã : 30.580 triệu đồng.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyếtnày.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnhtheo chức năng, nhiệm vụ của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Thuận khóa IX, kỳ họpthứ 3 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngàykể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng