HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______

________________________

Số: 09/2011/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 15 tháng 7 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011

_______________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Sau khi xem xét báo cáo số 49/BC-UBND ngày 13/7/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với Báo số 49/BC-UBND ngày 13/7/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011.

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2011

6 tháng đầu năm, tỉnh nhà thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức: thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, giá cả vật tư, hàng hóa tăng cao, Chính phủ thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, cắt giảm đầu tư công… Song với sự chỉ đạo tập trung của Tỉnh uỷ, sự điều hành sâu sát, quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm cơ bản giữ được ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp được mùa lớn, khống chế kịp thời dịch bệnh phát sinh. Công nghiệp, dịch vụ, xuất khẩu tăng. Thu hút đầu tư nước ngoài được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả cao. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực khai thác khoáng sản, hoạt động của các doanh nghiệp được tăng cường. Xuất khẩu, thu ngân sách đạt khá so với kế hoạch năm và tăng cao so với cùng kỳ. Văn hoá xã hội đạt kết quả toàn diện. An sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

Tuy vậy, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra cho cả năm. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu chưa đạt 50% kế hoạch năm. Công tác GPMB ở một số dự án còn khó khăn, chậm dứt điểm; tiến độ đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chậm. Tiến độ triển khai xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương chậm so với yêu cầu, cấp ủy, chính quyền cấp xã còn lúng túng trong tổ chức thực hiện. Chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đào tạo nghề còn hạn chế, việc phối hợp doanh nghiệp tuyển dụng lao động còn bất cập; công tác dân số chưa bền vững. Tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp, ô nhiễm môi trường còn bức xúc. Một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc Đề án đổi mới công tác tiếp công dân, công tác đối thoại, hòa giải ở cơ sở chưa thực sự có hiệu quả. Một số đơn vị chưa chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chưa chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; chất lượng tham mưu ở một số lĩnh vực còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết một số công việc có lúc, có nơi thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ, kịp thời.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng cuối năm 2011

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) đạt 3.231 tỷ đồng; cả năm đạt 6.097 tỷ đồng, tăng 13,2% so với năm 2010, đạt 100% kế hoạch năm.

- GDP bình quân đầu người đạt 10,81 triệu đồng; cả năm đạt 20,42 triệu đồng, tăng 21% so với năm 2010, đạt 100% kế hoạch năm.

- Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 19,9%; Công nghiệp, xây dựng 50,1%; Dịch vụ 30%.

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 734,3 tỷ đồng; cả năm đạt 1.974 tỷ đồng, tăng 2,8% so với năm 2010, đạt 100% kế hoạch năm.

- Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 5.616,1 tỷ đồng; cả năm đạt 10.065 tỷ đồng, tăng 23,9% so với năm 2010, đạt 100% kế hoạch năm.

- Thu từ kinh tế trên địa bàn đạt 810,515 tỷ đồng, cả năm đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2010, đạt 128% kế hoạch năm.

- Kim ngạch xuất khẩu đạt 96,4 triệu USD, cả năm đạt 215 triệu USD, tăng 16,2% so với năm 2010, đạt 160,4% kế hoạch năm.

- Tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 4.389,6 tỷ đồng; cả năm đạt 8.417 tỷ đồng, tăng 18,8% so với năm 2010, đạt 100% kế hoạch năm.

- Giải quyết việc làm mới cho 7.307 lao động, cả năm 15.000 lao động, tăng 9,6% so với cùng kỳ, đạt 100% KH năm, trong đó, xuất khẩu 1.000 lao động.

- Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm còn 11,61%, (giảm 1,2% so với 2010), đạt kế hoạch.

- Giảm tỷ lệ sinh dân số 0,15‰, đạt kế hoạch.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD đến cuối năm còn 17,2%, vượt kế hoạch.

- Tỷ lệ số dân nông thôn được cung cấp nước sạch và nước hợp vệ sinh: 78%, đạt kế hoạch.

- Tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom: 85%, đạt kế hoạch.

- Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 6.584 tỷ đồng, cả năm đạt 11.454 tỷ đồng, tăng 40,4% so với năm 2010, đạt kế hoạch

3. Một số nhiệm vụ và giải pháp chính

3.1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm “mang tính đột phá về kinh tế - xã hội” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian.

3.2. Hoàn thành gieo cấy lúa mùa trước ngày 20 tháng 7 năm 2011, đảm bảo quỹ đất và thời vụ gieo trồng cây vụ đông. Làm tốt công tác chăm sóc lúa và cây màu vụ mùa. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu chăn nuôi tập trung có quy mô lớn; thực hiện đề án phát triển chăn nuôi bằng công nghệ đệm lót sinh học, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; tích cực phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, ngăn ngừa dịch bệnh tái phát. Chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. 

3.3. Nâng cao chất lượng và trách nhiệm, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính trong công tác thẩm định dự án của doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp, Khu đô thị. Tiếp tục rà soát, chấn chỉnh hoạt động của doanh nghiệp, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc; đồng thời xử lý kiên quyết đối với doanh nghiệp thực hiện không đúng nội dung cam kết.

Đổi mới và đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư: tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư tại nước ngoài trong quý III/2011; Phối hợp các cơ quan xúc tiến đầu tư tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh.

3.4. Tập trung GPMB; đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn gắn với tăng cường quản lý chất lượng xây dựng công trình và thủ tục đầu tư xây dựng các dự án, trọng tâm là các dự án trong lĩnh vực giao thông, thủy lợi, Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao, dự án đô thị, xi măng, hạ tầng khu công nghiệp…. Rà soát, điều chuyển vốn các dự án theo đúng quy định.

Hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình: Quốc lộ 38, nâng cấp giao thông vùng phân lũ sông Đáy, đường vành đai thành phố Phủ Lý đoạn từ QL1A đến nút giao Liêm Tuyền, cầu Châu Giang, cầu Đoan Vỹ, hạng mục cầu Phù Vân, cầu Không, kè tả Đáy từ cầu Phủ Lý đến cầu Đọ Xá, kè sông Châu Giang từ Quốc lộ 1A đến trạm bơm Mễ (phía Nam), kè hữu Đáy từ cầu Hồng Phú đến cầu Phủ Lý, nạo vét, tu bổ khẩn cấp một số kênh tiêu cấp I, II (nguồn TPCP), cải tạo nâng cấp công trình thủy lợi các xã miền núi giai đoạn II, đền Trần Thương, Đền thờ liệt sỹ tỉnh, Đền thờ liệt sỹ núi Chùa (hạng mục chính), Bệnh viện tâm thần, Trại giam Nam Hà tại xã Tân Sơn.

Khởi công các công trình: Quốc lộ 21B, đường 495B, nâng cấp cải tạo ĐT 496 - Bình Lục, đường Lê Công Thanh giai đoạn 3, nâng cấp ĐT 492 (km0-km12), đường nối 2 đường cao tốc (ĐT 499), Trạm bơm Kinh Thanh II, cải tạo, nâng cấp, kiên cố hóa hệ thống tưới tiêu tỉnh Hà Nam khu vực các huyện, Trung tâm thương mại Vĩnh Trụ - Lý Nhân, phỏng dựng tháp “Sùng Thiện Diên Linh”.

3.5. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, môi trường. Hoàn thành đo đạc hiện trạng mỏ, ký hợp đồng thuê đất khai thác, chế biến khoáng sản, xóa bỏ sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh xong trong quý III/2011. Thực hiện thí điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, đất làm vật liệu san lấp. Tiếp tục thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn. Xây dựng cơ chế, xác định rõ thời điểm nộp tiền sử dụng đất của dự án đô thị.

3.6. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả hàng hóa, trọng tâm là các mặt hàng thiết yếu: vật tư nông nghiệp, thuốc chữa bệnh, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, xăng dầu….Thực hiện nghiêm phương án tiết kiệm chi, Chỉ thị 02/CT-UBND về các giải pháp tiết kiệm điện.

3.7. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về văn hóa - xã hội. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - thể thao chào mừng 15 năm ngày tái lập tỉnh; hội thảo thu hút các trường đại học về đầu tư tại tỉnh; khảo sát, lập đề án và xây dựng lộ trình cụ thể thực hiện chuyển đổi trường mầm non bán công sang trường công lập. Triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng các chính sách đảm bảo an sinh xã hội: hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, tiền điện, cho vay để học, đào tạo nghề cho lao động nông thôn.…Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; làm tốt công tác phòng chống các loại dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh lớn.

3.8. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tập trung tấn công trấn áp mạnh tội phạm và các tệ nạn xã hội, từng bước ổn định tình hình tại xã Thanh Châu; thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời đơn thư và các vụ việc tôn giáo phát sinh trên địa bàn tỉnh.

3.9. Khắc phục tồn tại, yếu kém, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc tại cơ sở, kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ theo tiến độ yêu cầu. Triển khai Đề án kiểm soát thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP .

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang trong tỉnh phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2011.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2011./.

CHỦ TỊCH

Trần Xuân Lộc