ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2013/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 14 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỂ TẠO NGUỒN VỐN ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐNINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2013-2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcngày 16/12/2002; Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh tại Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 03/10/2013 về việc ban hành một số chínhsách ưu tiên áp dụng cho thành phố Ninh Bình để đẩy mạnh phát triển đô thị đếnnăm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận củacác đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành một sốchính sách để tạo nguồn vốn đẩy mạnh phát triển thành phố Ninh Bình giai đoạn2013-2015, cụ thể như sau:

1. Đồng ý để Ủy ban nhân dân tỉnhchỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật đấu giá giá trị quyềnsử dụng của 03 khu đất: Khu đô thị mới Trung tâm Quảng trường (97 lô, tổng diệntích 16.674m2); Khu Viên Nha, phường Ninh Khánh (tổng diện tích112.380m2); Khu đất phía Đông Bắc Trụ sở UBND xã Ninh Nhất (tổngdiện tích 154.000m2). Tổng số tiền thu được từ đấu giá giá trị quyềnsử dụng đất của 3 khu đất trên, sau khi trừ kinh phí giải phóng mặt bằng và xâydựng cơ sở hạ tầng (không quá 35%); trích Quỹ phát triển đất (15%), số còn lạiphân chia 100% cho ngân sách thành phố Ninh Bình.

2. Hàng năm, căn cứ vào khả năngngân sách của tỉnh, hỗ trợ thêm kinh phí cho sự nghiệp môi trường đô thị củathành phố Ninh Bình không quá 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).

Điều 2. Nghị quyết này đượcHội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày14/10/2013, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua và đượcáp dụng từ năm ngân sách 2013.

Các nội dung quy định tại Nghịquyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy địnhphân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thugiữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương khác với Nghị quyết này thì đượcáp dụng theo Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dântỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện Nghị quyết này; điều chỉnh Quy hoạch sử dụngđất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) trình Hội đồng nhândân tỉnh thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2013, Hội đồng nhân dân tỉnhkhóa XIII, trình Chính phủ phê duyệt để thực hiện chính sách trên.

Điều 4. Thường trực Hội đồngnhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII;
- VP tỉnh ủy; VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Ban Thường vụ thành ủy Ninh Bình;
- TT HĐND, UBND thành phố Ninh Bình;
- Công báo tỉnh, Đài PT và TH tỉnh, Báo Ninh Bình;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành