HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2013/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 11 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀPHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỂ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNGLÚA THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2012/NĐ-CP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đấttrồng lúa;

Căn cứ Thông tư số 205/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghịđịnh số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý, sửdụng đất trồng lúa;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dântỉnh trình bày Tờ trình số 3056/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2013 về việcphân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồnglúa theo Nghị địnnh số 42/2012/NĐ-CP ;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tracủa Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Phân bổ kinhphí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địabàn tỉnh Bến Tre theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 củaChính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa là 29.102 triệu đồng (hai mươichín tỷ, một trăm lẻ hai triệu đồng), để thực hiện các nội dung sauđây:

1. Kinh phí hỗ trợ địa phươngsản xuất lúa: 14.551 triệu đồng, phân bổ cho các huyện, thành phố trêncơ sở định mức hỗ trợ Trung ương quy định và diện tích (ha) đất trồnglúa của các huyện, thành phố năm 2012 và 2013. Giao Uỷ ban nhân dâncác huyện, thành phố để triển khai thực hiện nguồn kinh phí nàyđúng theo các nội dung chi được quy định tại Khoản 2, Điều 2 Thông tưsố 205/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Kinh phí hỗ trợ cho ngườisản xuất lúa: 14.551 triệu đồng, phân bổ cho các huyện, thành phố đểhỗ trợ cho người sản xuất lúa năm 2012 và 2013.

Điều 2. Nguồn kinh phíthực hiện

Ngân sách Trung ương bổ sungcó mục tiêu năm 2012 và 2013.

Điều 3. Để kịp thờitriển khai chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa nhữngnăm tiếp theo, sau khi được ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu kinhphí thực hiện chính sách này, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhândân tỉnh căn cứ vào cơ sở phân bổ kinh phí tại Điều 1 Nghị quyết nàyđể giao dự toán cho các huyện, thành phố thực hiện theo quy định.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chứctriển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sátviệc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2013 và cóhiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thôngqua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong