HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2013/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 18 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN CHẾ ĐỘHỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM CÔNG TÁC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄNTHÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt độngcủa cơ quan nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày26 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với côngchức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh;Báo cáo thẩm tra số 125/BC-KTNS ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Ban Kinh tế-Ngânsách và ý kiến thảo luận, biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳhọp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Phê chuẩn việc hỗ trợ đối vớicông chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàntỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viênchức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông thực hiện trong các cơ quanhành chính, cơ quan Đảng, đoàn thể các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ đơn vịđược giao tự chủ hoàn toàn về tài chính; đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo)cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

2. Mức hỗ trợ:

a) Công chức, viên chức chuyên trách về côngnghệ thông tin, viễn thông, được hưởng mức hỗ trợ:

- Có trình độ cao đẳng về công nghệ thông tin: 1.000.000đ/người/tháng;

- Có trình độ đại học trở lên về công nghệ thôngtin: 1.500.000đ/người/tháng;

b) Người phụ trách trực tiếp công nghệ thông tintại Ủy ban nhân dân cấp xã có trình độ thấp nhất là Giấy chứng nhận qua lớpquản trị mạng với thời gian học từ 3 tháng trở lên, được hưởng mức hỗ trợ:200.000 đồng/người/tháng.

c) Cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trực tiếpchỉ đạo công tác công nghệ thông tin, viễn thông tại các cơ quan chuyên tráchvề công nghệ thông tin, viễn thông; cơ quan đang quản lý cơ sở dữ liệu củatỉnh, cổng thông tin điện tử của tỉnh, cơ quan có website hỗ trợ dịch vụ công(trên 50% nhiệm vụ được giao) qua môi trường mạng từ mức độ 2 trở lên, đượchưởng mức hỗ trợ: 800.000đồng/người/tháng đối với cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và400.000 đồng/người/tháng đối với cơ quan, đơn vị cấp huyện.

3. Nguồn kinh phí thực hiện:

Kinh phí chi trả chế độ hỗ trợ đối với cán bộ,công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin được thực hiện từ nguồnngân sách nhà nước, tổng hợp chung trong dự toán ngân sách được giao ngoài kinhphí tự chủ tính theo biên chế hàng năm do cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, côngchức, viên chức chi trả.

4. Thời điểm được hưởng: từ ngày 01 tháng 9 năm2013 đến 31 tháng 12 năm 2015. Trong quá trình thực hiện, khi Trung ương có banhành chế độ, chính sách ưu đãi (hoặc chính sách hỗ trợ) nhân lực công nghệthông tin tương tự thì Ủy ban nhân dân tỉnh chấm dứt thực hiện chế độ này trênđịa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chứctriển khai thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban củaHội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiệnNghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh BàRịa-Vũng Tàu Khóa V, Kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2013 và cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Bình