HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2013/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 31 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾTQUẢ Ở CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBNDngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quychế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chínhnhà nước ở địa phương; Công văn số 2165/BNV-CCHC ngày 22 tháng 7 năm 2008 củaBộ Nội vụ về phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quả ở các cấp;

Xét Tờ trình số 1364/TTr-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh vềviệc phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả ở các cấp; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐNDtỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyđịnh chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận vàtrả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như sau:

1. Đối tượng, số lượng cán bộ, côngchức hưởng phụ cấp:

a) Đối tượng: Cán bộ, công chức làmviệc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan chuyên môn thuộc UBNDtỉnh và Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh (sau đây gọi là cơ quan chuyên môn cấptỉnh); UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn.

b) Số lượng cán bộ, công chức hưởngphụ cấp:

+ Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh: khôngquá 02 người/đơn vị;

+ UBND huyện, thị xã, thành phố:không quá 03 người/đơn vị. Riêng đối với các đơn vị thực hiện cơ chế một cửatheo hướng hiện đại: 05 - 07 người;

+ UBND xã, phường, thị trấn: khôngquá 04 người/đơn vị.

2. Mức phụ cấp và nguồn kinh phí thực hiện:

a) Phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tạibộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp: 200.000 đồng/người/tháng.

b) Kinh phí thực hiện chi trả phụ cấp đối với cánbộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp nào thì chitừ nguồn ngân sách của cấp đó trong định mức chi thường xuyên được cơ quan cóthẩm quyền giao.

c) Thời điểm áp dụng mức phụ cấp theo Nghị quyếtnày kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Điều 2. Giao UBNDtỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thường trực HĐND tỉnh,các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VI, kỳhọp thứ 8 thông qua ngày 31 tháng 5 năm 2013 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từngày thông qua.

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc