HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2013/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỘT SỐMỨC CHI CỤ THỂ CHO CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI,TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI
(Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 7 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sáchNhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Liên Bộ Tài chính,Thanh tra Chính phủ về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cánbộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tốcáo, kiến nghị, phản ánh;

Xét Tờ trình số 2289/TTr-UBND ngày 15 tháng 5năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định một số mức chicụ thể cho công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo,kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; báo cáo thẩmtra số 399/BC-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hộiđồng nhân dân thành phố, ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thông qua nội dung Tờ trình số2289/TTr-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố vềviệc quy định một số mức chi cụ thể cho công tác tiếp công dân, xửlý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bànThành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổchức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phốHồ Chí Minh khóa VIII, Kỳ họp thứ mười thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm