HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2013/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 26 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI,BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 27/2011/NQ-HĐND NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2011CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI CÁC TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG, DÂNLẬP SANG TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP VÀ CÔNG LẬP HOẠT ĐỘNG THEO CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀICHÍNH.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm2009;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XI ban hành Quy chếhoạt động của Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều củaLuật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 18tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 2 về Đề ánchuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang loại hình công lập và cônglập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính;

Sau khi xem xét Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày16 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị xem xét, phê chuẩnđiều chỉnh Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 18 tháng 8 năm 2011 của Hội đồngnhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 2 về Đề án chuyển đổi các trường mầm non báncông, dân lập sang loại hình công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủtài chính; Báo cáo thẩm tra số 14/BC-VHXH ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Ban Vănhóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí thông qua Nghị quyết vềsửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 18 tháng 8năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 2 về Đề án chuyển đổicác trường mầm non bán công, dân lập sang loại hình công lập và công lập hoạtđộng theo cơ chế tự chủ tài chính, với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện chuyển đổi đốivới 13 trường mầm non bán công thuộc diện chuyển đổi sang loại hình trường cônglập hoạt động theo cơ chế tự chủ hoàn toàn về tài chính, chậm nhất đến hết nămhọc 2017 - 2018.

2. Về mức thu học phí, Ủy ban nhân dân tỉnhquyết định theo thẩm quyền; trong đó mức thu học phí theo hướng tăng dần vàkinh phí ngân sách hỗ trợ giảm dần từng năm học cho đến khi hoàn thành việcchuyển đổi theo thời gian quy định.

3. Học phí thu được các trường dùng để chithường xuyên, bao gồm chi lương và các khoản phụ cấp theo lương, chi phục vụcông tác chuyên môn của mỗi trường, nếu thiếu ngân sách địa phương các cấp hỗtrợ;

Ngân sách nhà nước từng bước hỗ trợ sửa chữa,nâng cấp, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị phục vụ dạy và học cho cáctrường mầm non công lập góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non;

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cụthể mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có tráchnhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân,Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cótrách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4.Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2013 và cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2013 và sửa đổi, bổ sung một số nộidung có liên quan được quy định tại Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 18 tháng8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 2 về Đề án chuyển đổicác trường mầm non bán công, dân lập sang loại hình công lập và công lập hoạtđộng theo cơ chế tự chủ tài chính và sửa đổi khoản 4, Điều 1, Nghị quyết số 49/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 về việc điều chỉnh mức thu học phícông lập từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng