HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 09/2013/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 19 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀMỨC PHỤ CẤP CHO BẢO VỆ DÂN PHỐ TỈNH YÊN BÁI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủyban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứNghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dânphố;

Căn cứ Thông tưliên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 củaliênBộ Công an, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Sau khi xem xét Tờtrình số 94/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh vPhê duyệt số lượng và mức phụ cấp hàngtháng đối với Bảo vệ dân phố tỉnh Yên Bái; báo cáothẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳhọp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định mức phụ cấp cho Bảo vệ dân phố theo từng chức danh, cụthể như sau:

1. Trưởng Ban Bảo vệ dân phố:

Hệ số 0,4 của mức lương cơ sở;

2. Phó Trưởng Ban Bảo vệ dân phố:

Hệ số 0,36 của mức lương cơ sở;

3. Tổ trưởng:

Hệ số 0,32 của mức lương cơ sở;

4. Tổ phó:

Hệ số 0,28 của mức lương cơ sở;

5. Tổ viên:

Hệ số 0,24 của mức lương cơ sở.

Trường hợp Bảo vệ dânphố giữ nhiều chức danh khác nhau thì phụ cấp được hưởng theo chức danh caonhất.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhândân tỉnh hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều 3. Giao cho Thường trựcHội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

1. Nghị quyết này có hiệu lực thihành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

2. Bãi bỏ Nghị quyết số 44/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Báikhóa XVI về mức phụ cấp cho Bảo vệ dân phố.

Nghị quyếtnày đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVII, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thống