HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2013/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 19 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỨC THÙ LAO HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN CỦA ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘITÌNH NGUYỆN TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tưliên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính “Quy định về thành lập,giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ chính sách đối với Đội Công tác xã hộitình nguyện tại xã, phường, thị trấn”;

Xét Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc quy định mức thù laohàng tháng đối với thành viên của Đội Công tác xã hội tình nguyện tại xã,phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa- Xã hội của Hội đồng nhân dân và ý kiến Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất quy địnhmức thù lao hàng tháng đối với thành viên của Đội Công tác xã hội tình nguyệntại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, như sau:

- Đội trưởng 0,6 lần mức lương tối thiểu chung củanhà nước.

- Đội phó 0,5 lần mức lương tối thiểu chung của nhànước.

- Đội viên 0,4 lần mức lương tối thiểu chung củanhà nước.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triểnkhai thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồngnhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giámsát việc thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày,kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, kỳ họp thứ bảy thông qua./.

CHỦ TỊCH
Võ Văn Dũng