HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2015/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 08 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 14 HỘI ĐỒNGNHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE, KHOÁ VIII

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03tháng 12 năm 2004;

Trên cơ sở kết quảchất vấn tại Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh, khoá VIII,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệmcủa các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc phản ánh những vấn đề quantrọng, bức xúc của địa phương, được cử tri quan tâm. Đồng thời đánh giá caotinh thần nghiêm túc, cầu thị và trách nhiệm của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh,lãnh đạo các sở, ngành trong việc trả lời và tiếp thu các ý kiến chất vấn củađại biểu.

Ðiều 2. Về từng nội dung cụ thể, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Uỷban nhân dân tỉnh thực hiện các công việc sau đây:

1. Về việc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ thực hiệnchương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2016:

Trong khi chờ ý kiếnkết luận chính thức của Trung ương về các kiến nghị của tỉnh trong việc phân bổvốn trái phiếu Chính phủ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nôngthôn mới giai đoạn 2014-2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh có kế hoạch cân đối cho các xãcòn lại vào năm 2016 theo các quy định hiện hành. Khi có văn bản trả lời của Trungương về các kiến nghị thì báo cáo cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh biết.

2. Việc triển khai thực hiện dự án khu công nghiệpPhú Thuận, huyện Bình Đại:

Giao Uỷ bannhân dân tỉnh sớm hoàn thành các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ để tiến hànhlập dự án khả thi. Trong quá trình này, người dân không bị hạn chế các quyền sửdụng đất theo quy định pháp luật hiện hành.

Đề nghịtrước khi triển khai thực hiện dự án phải đầu tư xây dựng khu tái định cư đểđảm bảo cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất, đồng thời dự án chỉ nên thu hútcác doanh nghiệp có công nghệ hiện đại để tránh tình trạng ô nhiễm môi trường.

3. Việc sửdụng đất đối với các dự án đã được cấp phép tại Khu công nghiệp Giao Long (giaiđoạn 1):

Khu côngnghiệp Giao Long (giai đoạn 1) có 20 dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cònhiệu lực, tỷ lệ lấp đầy là 64,19/70,11 ha, đạt 91,56% diện tích có khả năng chothuê.

Đề nghị Uỷban nhân dân tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tiến độ triểnkhai dự án của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Nếu quá thời gian đã camkết mà doanh nghiệp không triển khai dự án và không có phương án khả thi thìkiên quyết thu hồi giấy chứng nhận đầu tư hoặc thu hồi phần đất không tiếp tụctriển khai dự án.

4. Về tiếnđộ xây dựng nhà máy xử lý rác Hữu Định:

Cuối năm2015, hoàn thành các thủ tục phê duyệt dự án, cuối năm 2016 nhà máy đi vào hoạtđộng.

5. Về tìnhhình an ninh trật tự ở nông thôn:

Thống nhấtvới các nội dung đề xuất tại Báo cáo số 236/BC-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2015của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh khoá VIII, tại kỳ họp thứ 14. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh có kếhoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã đề ra và báocáo cụ thể với Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp cuối năm.

Trước mắt,đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo cụ thể về tình hình và giải pháp thực hiệntrong thời gian tới cho đại biểu ngay sau khi kết thúc kỳ họp này để đại biểucó cơ sở báo cáo với cử tri.

6. Về hiệuquả hoạt động của Ban Quản lý cảng cá và công tác giải quyết các khiếu nại liênquan đến Ban Quản lý cảng cá:

Đề nghị Uỷban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan có liên quan xâydựng kế hoạch tổ chức, sắp xếp lại bộ máy của Ban Quản lý cảng cá để nâng caohiệu quả hoạt động; đồng thời giải quyết dứt điểm các khiếu nại liên quan đếnBan Quản lý cảng cá, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm.

7. Về công tác quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện viphạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính:

Đề nghị Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm xây dựng hoặc cấp đất, kinh phí bảođảm cho công tác quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu tại địaphương. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan hữu quan ở địa phương phối hợp bảo đảm anninh trật tự, an toàn tại nơi tạm giữ theo quy định tại Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảoquản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tụchành chính.

8. Về kếtquả thực hiện Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Hộiđồng nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2014-2016:

Cơ bảnthống nhất với kết quả công tác phòng, chống tham nhũng theo Báo cáo số236/BC-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc trả lời ýkiến chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, tại kỳ họp thứ 14.

Đề nghị Uỷban nhân dân tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống thamnhũng trong thời gian qua và có giải pháp cụ thể để thực hiện trong thời giantới, nhất là tích cực thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng,lãng phí.

9. Đối vớicác nội dung chất vấn chưa được trả lời tại Hội trường:

Giao Uỷ bannhân dân tỉnh có văn bản trả lời cụ thể cho đại biểu chất vấn. Đề nghị đại biểuchất vấn tiếp tục theo dõi kết quả giải quyết của Uỷ ban nhân dân tỉnh về cácnội dung đã chất vấn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Uỷ ban nhândân tỉnh và các cơ quan có liên quan tại Điều 2 có trách nhiệm tổ chức thựchiện nghiêm túc các quy định được nêu tại Nghị quyết này; báo cáo kết quả thựchiện cho Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2015.

2. Thường trựcHội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết nàyđã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 08 tháng7 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhândân tỉnh thông qua./.

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo