HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 10 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

CHIA TÁCH THÔN LẠC GIÁN, XÃ HƯƠNG GIÁN, HUYỆNYÊN DŨNG ĐỂ THÀNH LẬP 04 THÔN MỚI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮCGIANG
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày03/7/2015 về việc chia tách thôn Lạc Gián, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng đểthành lập 04 thôn mới; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế; ý kiến thảo luận củađại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chiatách thôn Lạc Gián, xã Hương Gián để thành lập 04 thôn mới là: Thôn Dũng Tiến,thôn Tân Tiến, thôn Việt Tiến và thôn Đông Tiến thuộc xã Hương Gián, huyện YênDũng, tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. GiaoUBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khoá XVII, kỳ họp thứ 13 thôngqua./.

CHỦ TỊCH
Thân Văn Khoa