HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 05 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀCHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG TỈNH CÀ MAU ĐẾN NĂM 2020, TẦMNHÌN ĐẾN NĂM 2050

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BẢY
(Từ ngày 04 đến ngày 05 tháng 12 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003,được sửa đổi, bổ sung năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùngđồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050;

Xét Tờ trình số 156/TTr-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh Cà Mau về việc thông qua chủ trương về Quy hoạchxây dựng vùng tỉnh Cà Mau đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 và Báo cáo thẩmtra số 56/BC-HĐND ngày 29/11/2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà MauKhóa VIII, kỳ họp thứ Bảy đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủtrương về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cà Mau đến năm 2020, tầm nhìn đến năm2050, với các yêu cầu, nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh CàMau phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng vàcác quy định của pháp luật có liên quan. Đảm bảo phù hợp và cụ thể hóa Quyhoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long, Quyhoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và các quyhoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan đã được cấp có thẩmquyền phê duyệt.

- Xây dựng định hướng tổ chức khônggian toàn vùng phải phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội như:không gian xây dựng đô thị, nông thôn; không gian công nghiệp - tiểu thủ côngnghiệp; không gian du lịch; không gian sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủysản; không gian cảnh quan… Trọng tâm là định hướng tổ chức không gian xây dựngđô thị, đồng thời xác định mạng lưới, vị trí, quy mô và công trình đầu mối hạtầng kỹ thuật mang tính chất vùng hoặc liên vùng.

- Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh CàMau đảm bảo phát triển nhanh và bền vững; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinhtế - xã hội và bảo vệ môi trường với đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự antoàn xã hội; phát triển có trọng tâm, trọng điểm theo chiến lược toàn diện vàcân bằng; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tài nguyên đặc trưng chophát triển từng tiểu vùng.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnhtiếp thu ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh bổ sung, hoàn chỉnh, phê duyệt và tổ chứctriển khai thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cà Mau đến năm 2020, tầm nhìnđến năm 2050 đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực HĐND,các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát quátrình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Cà Mau Khóa VIII, kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 05 tháng 12 năm2013.

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, TP;
- Cổng thông tin Điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Bộ phận công nghệ - thông tin;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu