HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 12 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật cán bộ, côngchức ngày 03/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 củaChính phủ về quản lý biên chế công chức;

Sau khi xem xét Tờ trìnhsố 39/T Tr-UBND ngày 21/6 /2013 của UBND tỉnh Lào Caivề việc đề nghị thông qua kế hoạch tổng biên chế công chức chính chính năm2014; báo cáo thẩm tra số 32/BC-BPC ngày 04 tháng7 năm 2013 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến đại biểu HĐND tỉnhdự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổng biên chế công chức năm 2014: 2.854 chỉ tiêu (tăng so với biên chế công chức được giaonăm 2013: 260 chỉ tiêu); trong đó:

1. Biên chế công chức trong cáccơ quan thuộc HĐND tỉnh: 43 chỉ tiêu.

2. Biên chế công chức trong các quan, tổ chức thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố: 2.811 chỉ tiêu.

Điều 2. Hội đồng nhân dântỉnh giao

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh triểnkhai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghịquyết.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV thông quangày 11 tháng 7 năm 2013.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cường