HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 12 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ LuậtTổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật cán bộ, côngchức ngày 03/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 củaChính phủ về quản lý biên chế công chức;

SaukhixemxétTờtrìnhsố 39/T Tr-UBNDngày21/6/2013củaUBNDtỉnhLào Caivềviệcđềnghịthôngquakếhoạchtổngbiênchếcôngchứcchínhchínhnăm2014;báocáothẩmtrasố 32/BC-BPC ngày04tháng7năm2013củaBanPhápchế HĐND tỉnh và ý kiến đại biểu HĐND tỉnhdự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều1.Thôngquakếhoạchtổngbiênchếcôngchứcnăm2014:2.854chỉtiêu (tăng so với biên chế công chức được giaonăm 2013: 260 chỉ tiêu); trong đó:

1. Biên chế công chức trong cáccơ quan thuộc HĐND tỉnh: 43 chỉ tiêu.

2.Biênchếcôngchứctrongcáccơquan,tổchứcthuộcUBNDtỉnh,UBNDcác huyện, thành phố: 2.811 chỉ tiêu.

Điều 2. Hội đồng nhân dântỉnh giao

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh triểnkhai thực hiện Nghị quyết này.

2.ThườngtrựcHĐNDtỉnh,cácBanHĐNDtỉnhvàcácđạibiểuHĐNDtỉnhcó trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghịquyết.

Nghịquyếtnàyđãđượckỳhọpthứ8,HĐNDtỉnhLàoCaikhoáXIVthôngquangày 11 tháng 7 năm 2013.

CHỦTỊCH
PhạmVăn Cường