HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 1995

NGHỊ QUYẾT

Về những biện pháp chủ yếu thực hiện chủ trương bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

cho người đang thuê hợp pháp trên địa bàn Thành Phố Hải Phòng

_________________________

Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa 11 tiến hành kỳ họp bất thường trong ngày 26 tháng 9 năm 1995.

Sau khi nghe Uỷ ban Nhân dân Thành phố trình bày Đề án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê hợp pháp và các văn bản có liên quan đến nhà ở và đất ở; nghe các Ban của Hội đồng Nhân dân Thành phố báo cáo thuyết trình và ý kiến đóng góp của nhân dân; Hội đồng Nhân dân Thành phố đã thảo luận và quyết nghị:

1. Thông qua những nội dung và một số biện pháp chủ yếu trong Đề án của Uỷ ban Nhân dân Thành phố trình tại kỳ họp về việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê hợp pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Nghị định số 61/CP ngày 5 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ.

2. Hội đồng Nhân dân Thành phố chủ trương và nhấn mạnh một số biện pháp chủ yếu như sau:

- Bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê hợp pháp là một chủ trương lớn, liên quan trực tiếp đến đời sống và nguyện vọng của nhãn dân; cần tuyên truyền sâu rộng, phổ biến các quy định cụ thể để nhân dân biết thực hiện và giám sát việc thực hiện và giám sát việc thực hiện. 

- Thực hiện dân chủ, công khai, thận trọng, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và tự nguyện trong mua và bán. Công bố rõ trình tự thủ tục, phương pháp tiến hành, đặc biệt là việc xác định giá (gồm vật kiến trúc và giá đất)... từng ngôi nhà, từng căn hộ, theo hướng tạo điều kiện thuận lợi để giao được quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho các hộ gia đình được mua. Chống tiêu cực, phiền hà, bỏ các thủ tục không cần thiết, thống nhất đầu mối giải quyết.

- Hoàn chỉnh hệ thống văn bản thuộc nội đung Đề án bán nhà ở theo quy định của Chính phủ, quy trình cụ thế và có bước đi thích hợp việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế thành phố. Khẩn trương tiến hành bàn giao các nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan đang tự quản lý cho Công ty - Kinh doanh nhà thành phố theo quy định của Uỷ ban Nhân dân Thành phố để tiến hành bán theo chủ trương chung. Khẩn trương hoàn chỉnh và công bố quy hoạch đất ở khu dân cư, nhất là quy hoạch chi tiết khu vực nhà chưa bán để có kế hoạch bán nhà ở những nơi này. Ban hành Quy chế quản lý quỹ nhà ở sau khi bán.

- Tiến hành hợp thức hóa những trường hợp đã chuyển nhượng quyền sử dựng nhà hợp lý theo quy định của Uỷ ban Nhân dân thành phố, tạo thuận lợi cho việc mua nhà ở của nhân dân. Kiên quyết xử lý các trường hợp tự cơi nới, lẩn chiếm, mua đi bán lại nhà ở trái phép do Nhà nước đang quản lý, trước khi bán từng ngôi nhà, từng căn hộ.

- Tổ chức bán thí điểm các loại nhà được bán theo quy định ở các khu vực, sơ kết rút kinh nghiệm để tiến hành bán đại trà. Phấn đấu hoàn thành cơ bản việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước đang cho dân thuê để ở trước năm 2000.

- Kinh phí thu được từ việc bán nhà chỉ sử dụng để phát triển quỹ nhà ở của thành phố, không sử dụng vào công việc khác. Uỷ ban Nhân dân Thành phố sớm xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển nhà ở trình Hội đồng Nhân dân Thành phố thông qua trong năm 1996.

Nhà ở và đất ở gắn liền với nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của mọi công dân, là yêu cầu cấp bách hiện nay. Hội đồng Nhân dân Thành phố yêu cầu việc bán nhà ở lần này phải được chỉ đạo chặt chẽ của các cấp chính quyền, sự tham gia của các đoàn thể, quần chúng để bảo đảm sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, tăng cường và giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chống mọi biểu hiện tiêu cực. Cử thành viên Ban Văn hóa xã hội của Hội đồng Nhân dân Thành phố tham gia Hội đồng bán nhà ở thành phố với tư cách là giám sát viên.

Hội đồng Nhân dân Thành phố giao cho Uỷ ban Nhân dân Thành phố phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố bổ sung hoàn thiện Đề án để triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả với Hội đồng Nhân dân Thành phố. Tổ chức nghiên cứu sớm có kiến nghị với Nhà nước có chính sách xã hội về nhà ở. Giao cho các Ban của Hội đồng Nhân dân và Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố giám sát,kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Danh Xương