BỘ CHÍNH TRỊ
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------

Nghị quyết số: 09-NQ/TW

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ XÂY DỰNG VÀPHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNGNGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Trong những năm qua, Ðảng vàNhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển doanhnghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đấtnước. Nhờ đó, nhận thức về vai trò của đội ngũ doanh nhân có chuyển biến tíchcực, nhiều cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm đến sự phát triển củadoanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân, hướng hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhânvào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.

Cùng với sự tăng nhanh về sốlượng và quy mô của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, đội ngũdoanh nhân nước ta đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào việc thựchiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho người laođộng và các vấn đề an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Đội ngũ doanh nhântrong khu vực doanh nghiệp nhà nước ngày một trưởng thành, chất lượng được nânglên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.Đội ngũ doanh nhân trong khu vực ngoài nhà nước ngày càng đông đảo, thể hiệntính năng động, hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đội ngũ doanhnhân đã phát huy tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm với xã hội, từng bướcnâng cao được uy tín, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp, góp phầnnâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Nhiều doanh nhân đã tích cựctham gia các chương trình xã hội, chương trình xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đápnghĩa, chương trình vì cộng đồng, gắn bó hơn với giai cấp công nhân, nông dânvà đội ngũ trí thức, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên, trước yêu cầu mới củasự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đội ngũdoanh nhân nước ta còn không ít hạn chế, bất cập, nhất là về kiến thức, sự amhiểu pháp luật và năng lực kinh doanh, kinh nghiệm quản lý, khả năng cạnh tranhvà hội nhập. Một bộ phận doanh nhân còn thiếu văn hóa kinh doanh và trách nhiệmxã hội, chưa tự giác tuân thủ pháp luật, lợi dụng những kẽ hở của pháp luật đểtrục lợi, móc nối với những phần tử thoái hóa, biến chất trong bộ máy quản lýnhà nước, vì lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, làm trầm trọng thêm các tiêu cực xãhội.

Nguyên nhân của những hạn chế,yếu kém nêu trên trước hết là do những sơ hở, lỏng lẻo và yếu kém của hệ thốngcác quy định pháp luật và công tác quản lý nhà nước; do đội ngũ doanh nhân nướcta mới hình thành và phát triển, chưa có tích lũy nhiều về vốn, tri thức, côngnghệ và kinh nghiệm, truyền thống kinh doanh. Ở một số nơi, sự quan tâm củacấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đối với doanh nhân còn hạn chế, chưa cóđược sự thống nhất nhận thức về vai trò của doanh nhân trong phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Thể chế về phát triển doanh nghiệp, doanh nhân cònthiếu đồng bộ; cải cách hành chính còn chậm. Công tác giáo dục chính trị, tưtưởng, giáo dục truyền thống và đào tạo nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu.Vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân chưa được chú trọng. Công tácphát triển đảng trong đội ngũ doanh nhân và việc xây dựng tổ chức đảng, tổ chứcchính trị - xã hội trong doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước cònnhiều bất cập...

II- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1- Đội ngũ doanh nhân là lựclượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đấtnước. Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có năng lực, trình độ và phẩm chất,uy tín cao, sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh,phát triển nhanh, bền vững và bảo đảm độc lập, tự chủ của nền kinh tế.

2- Xây dựng đội ngũ doanh nhânlớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, nâng cao trình độ, kiến thức toàn diệncủa doanh nhân, chú trọng nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức công dân, trách nhiệmxã hội và tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân, góp phần đẩy mạnh sự nghiệpcông nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thịtrường định hướng xã hội chủ nghĩa.

3- Xây dựng đội ngũ doanh nhânlớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của cả hệ thống chính trị và của bản thân mỗidoanh nghiệp, doanh nhân. Xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân phảigắn liền với hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;bảo đảm quyền sở hữu và tự do kinh doanh của doanh nhân theo pháp luật, khuyếnkhích doanh nhân làm giàu cho mình và cho đất nước. Tăng cường mối liênkết, hợp tác, đoàn kết cùng có lợi giữa doanh nhân với công nhân, nông dân vàđội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

III- MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG,NHIỆM VỤ

1- Mục tiêu

Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớnmạnh, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, có tráchnhiệm xã hội cao, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý các doanhnghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, liên kết chặtchẽ, tham gia tích cực vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu;không ngừng phát triển, phấn đấu đến năm 2020 có một số doanh nhân, doanhnghiệp có thương hiệu đạt tầm cỡ khu vực Đông - Nam Á.

2- Phương hướng, nhiệm vụ

2.1- Nâng cao nhận thức về vaitrò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hộinhập quốc tế

Tăng cường công tác tuyêntruyền, vận động nhằm tạo sự chuyển biến nhận thức trong cán bộ, đảng viên vàsự đồng thuận xã hội về vị trí, vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp trong pháttriển kinh tế - xã hội đất nước, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đạihóa và hội nhập quốc tế; phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội trongkinh doanh, khuyến khích các hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo ra nhiều củacải cho xã hội; tôn vinh sự cống hiến và bảo hộ thu nhập hợp pháp của doanhnhân; nâng cao trách nhiệm của doanh nhân đối với cộng đồng xã hội.

Tổ chức cho doanh nhân và doanhnghiệp thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"và các cuộc vận động khác do Đảng, Nhà nước phát động.

2.2- Tạo môi trường sản xuất,kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân

Công khai, minh bạch các địnhhướng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách hỗ trợ để địnhhướng cho doanh nhân, doanh nghiệp đầu tư theo quy hoạch, kế hoạch phát triểnvà bảo đảm quyền lợi đầu tư, giảm rủi ro kinh doanh cho doanh nhân. Tạo điềukiện để các doanh nghiệp tư nhân tiếp cận bình đẳng các nguồn lực phát triển,nhất là trong việc thực hiện các dự án, công trình theo hình thức hợp tác công- tư. Khuyến khích tư nhân góp vốn vào các doanh nghiệp nhà nước. Thúc đẩy hìnhthành các doanh nghiệp lớn, có hiệu quả và sức cạnh tranh cao.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật vềsở hữu, quyền tự do kinh doanh, về tài chính công, thuế, tài nguyên môi trường,bảo vệ người tiêu dùng; tạo lập môi trường pháp lý cho cạnh tranh lành mạnh,xoá bỏ đặc quyền và độc quyền kinh doanh, xã hội hoá đầu tư vào các lĩnh vựckinh tế - xã hội. Phát triển đồng bộ, vận hành thông suốt, lành mạnh các thịtrường, nhất là thị trường tài chính, thị trường bất động sản, thị trường laođộng, thị trường khoa học - công nghệ. Nâng cao hiệu lực xét xử của tòa án vềcác vụ việc tranh chấp thương mại, khuyến khích giải quyết tranh chấp bằngtrọng tài.

Đẩy mạnh cải cách hành chính,đặc biệt là thủ tục hành chính đối với doanh nhân, doanh nghiệp, nêu cao tráchnhiệm của các cơ quan nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nhân, doanhnghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khuyến khích và có biện pháp bảo vệ cácdoanh nhân đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Xây dựng và thực hiện tốt cơ chếđối thoại, tham vấn ý kiến của doanh nhân trong quá trình xây dựng, tổ chứcthực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triểnngành, phát triển kinh tế vùng và địa phương.

Xây dựng các cơ chế, chính sáchvà tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm tính minh bạch trong quan hệ giữacác cơ quan, công chức, viên chức nhà nước với doanh nghiệp, doanh nhân, nhằmngăn ngừa, đẩy lùi những hiện tượng móc nối trục lợi, gây khó khăn, phiền hàđối với doanh nhân trong quá trình kinh doanh.

Xây dựng cơ chế giám sát và đánhgiá tác động của chính sách phát triển doanh nghiệp của Quốc hội, hội đồng nhândân và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

2.3- Hỗ trợ đội ngũ doanh nhânmở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, khuyến khích pháttriển doanh nhân khu vực nông thôn

Xây dựng chương trình hỗ trợphát triển doanh nghiệp gắn với quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp, chuyển dịchcơ cấu ngành, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh củadoanh nghiệp. Thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước với trọng tâm là cáctập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và ngân hàng thương mại nhà nước.

Thực hiện có hiệu quả chính sáchhỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, quan tâm hỗ trợ hộ kinh doanh cá thểphát triển thành doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp. Khuyến khích liên kết,hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, tăng nhanh số lượng doanh nghiệp có quy môvừa; thúc đẩy hình thành và phát triển doanh nghiệp lớn, có khả năng dẫn dắt,hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, khẳng định vị trí tại thị trường trong nước vàthâm nhập có hiệu quả vào thị trường thế giới.

Hỗ trợ doanh nhân xây dựngthương hiệu sản phẩm gắn với doanh nghiệp; nâng cao khả năng tiếp cận thịtrường trong nước và nước ngoài thông qua các chương trình xúc tiến thương mạicụ thể, thực chất. Chú trọng cung cấp kiến thức pháp luật, thông tin về thịtrường, về khoa học công nghệ cho doanh nghiệp. Cơ quan đại diện thương mại,đại diện ngoại giao có trách nhiệm giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp củadoanh nhân khi hoạt động kinh doanh ở nước ngoài; tạo điều kiện thuận lợi chocác doanh nhân Việt Nam tham gia tiến trình hội nhập quốc tế.

Có chính sách và triển khai cácbiện pháp tạo thuận lợi cho doanh nhân đầu tư nghiên cứu đổi mới công nghệ,nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nghiên cứu thiết kế, thử nghiệm sảnphẩm, dịch vụ mới. Chú trọng đầu tư phát triển doanh nghiệp trong các khu côngnghệ cao. Phát huy hiệu quả các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, vùng chuyêncanh sản xuất, chế biến nông, lâm, thuỷ hải sản. Tăng cường liên kết, hợp tácđầu tư giữa các doanh nghiệp, doanh nhân với công nhân, nông dân và các nhàkhoa học.

Có chính sách khuyến khích, hỗtrợ phát triển lực lượng doanh nhân khu vực nông nghiệp, nông thôn; cải thiệnkhả năng tiếp cận thông tin tài chính, công nghệ và thị trường của doanh nhân ởkhu vực này; chú trọng gắn kết chặt chẽ, bảo đảm hài hoà lợi ích giữa nhà kinhdoanh và nhà nông.

2.4- Quan tâm, tạo chuyển biếntrong đào tạo và bồi dưỡng doanh nhân

Xây dựng và triển khai thực hiệnchương trình đào tạo doanh nhân, chương trình đào tạo về khởi sự doanh nghiệp;trang bị cho doanh nhân mới những kiến thức cần thiết về kinh doanh, về phápluật và trách nhiệm xã hội; từng bước tiếp cận chuẩn mực pháp luật quốc tếtrong đào tạo quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp.

Đổi mới nội dung chương trình,phương pháp đào tạo về kinh tế, quản trị kinh doanh ở các trường đại học, caođẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề theo hướng nâng cao tính thực tiễn củacác chương trình đào tạo và khả năng thực hành của học viên. Tăng cường mối quanhệ, liên kết giữa nhà trường, viện nghiên cứu với các doanh nghiệp; gắn đào tạocủa nhà trường với yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội; khuyến khích doanh nhântham gia đầu tư và giảng dạy trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Chú trọng nộidung giáo dục đạo đức, ý thức trách nhiệm, sự trung thực, tinh thần hợp tác, ýthức dân tộc, ý thức cộng đồng. Tạo điều kiện để doanh nhân Việt Nam giao lưuhọc hỏi, trao đổi kinh nghiệm với doanh nhân nước ngoài.

2.5- Đề cao đạo đức, văn hoákinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân, xâydựng quan hệ lao động hài hòa

Xây dựng chuẩn mực của doanhnhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : có lòng yêunước, tinh thần dân tộc, ý thức tuân thủ pháp luật; có khát vọng vươn lên làmgiàu cho mình, cho đất nước, không ngừng nâng cao năng lực kinh doanh và quảntrị doanh nghiệp; có trách nhiệm với người lao động, với cộng đồng, xã hội vàcó đạo đức, văn hoá kinh doanh, góp phần chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Xây dựng hình ảnh doanh nhân cóbản sắc Việt Nam; khuyến khích doanh nhân không ngừng hoàn thiện mình để trởthành những người có trách nhiệm, có đóng góp cho xã hội và đất nước. Phát độngcác phong trào thi đua để nuôi dưỡng khát vọng vươn lên của doanh nhân ViệtNam. Đồng thời, quản lý hoạt động tôn vinh khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhântiêu biểu theo đúng quy định của pháp luật, thực sự có tác dụng biểu dương, nêugương.

Hoàn thiện khung khổ pháp luậtđể xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và tăng cường sự gắn bógiữa doanh nhân và người lao động trong doanh nghiệp. Doanh nhân có trách nhiệmtạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành, phát triển các tổ chức chính trịvà chính trị - xã hội trong doanh nghiệp; tham gia xây dựng hệ thống pháp luật,nhất là những quy định liên quan đến doanh nghiệp, doanh nhân.

2.6- Phát huy vai trò của các tổchức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân

Củng cố, kiện toàn, nâng caochất lượng hoạt động của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với vai tròlà một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp vững mạnh của cộng đồng doanhnghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân và người sử dụng lao độngở Việt Nam.

Phòng Thương mại và Công nghiệpViệt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hiệp hội doanh nghiệp cần quantâm đến công tác vận động chính trị trong đội ngũ doanh nhân bằng nhiều hìnhthức thích hợp; tập hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của đội ngũ doanh nhân;tham mưu cho Đảng, Nhà nước về các chính sách kinh tế - xã hội; xây dựng đạođức, văn hoá kinh doanh, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, doanh nhân; hỗ trợdoanh nghiệp, doanh nhân hội nhập kinh tế quốc tế.

Tăng cường hợp tác, tham vấn,đối thoại giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các hiệp hội doanhnghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước; tạo điều kiện cho các doanh nhân, hiệphội doanh nghiệp tham gia vào việc xây dựng, triển khai các quy hoạch pháttriển ngành hàng, kinh tế vùng và địa phương. Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lýcho các hiệp hội và hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động của các hiệp hội doanhnghiệp.

2.7- Tăng cường sự lãnh đạo củaĐảng đối với việc xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân

Các cấp ủy đảng thường xuyênquan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân; chỉ đạo triển khai thựchiện chiến lược phát triển đội ngũ doanh nhân. Cụ thể hóa đường lối, chính sáchcủa Đảng đối với đội ngũ doanh nhân bằng các chương trình hành động thiết thực.Thường xuyên lắng nghe và tham vấn ý kiến của doanh nhân trong phát triển kinhtế - xã hội của ngành, địa phương. Quan tâm lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hànhchính, giảm phiền hà, sách nhiễu trong việc thực hiện các thủ tục hành chínhđối với doanh nghiệp, doanh nhân.

Chú trọng công tác phát triểnđảng, xây dựng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinhtế. Nâng cao giác ngộ chính trị cho người sử dụng lao động và người lao động,bảo đảm cho hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân theo đúng chủ trương, đườnglối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thí điểm việc kết nạp chủdoanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Tạo điều kiện cho đội ngũ doanhnhân có đại diện trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

Đổi mới nội dung và phương thứclãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức, đoàn thể trong doanh nghiệp. Hướng dẫnđể các tổ chức, đoàn thể hợp tác cùng doanh nhân góp phần xây dựng kế hoạch sảnxuất, kinh doanh có hiệu quả, xây dựng đạo đức, văn hoá kinh doanh, quan hệ laođộng hài hoà, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, bảo đảm doanh nghiệp phát triểnbền vững, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động không ngừng được nângcao.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1-Cấp ủy, tổ chức đảng ở từngcấp có trách nhiệm tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tới cán bộ, đảngviên; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết.

2- Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạoviệc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật về phát triển doanhnghiệp, doanh nhân.

3- Ban cán sự đảng Chính phủ xâydựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; chuẩn bị đề án đào tạo pháttriển đội ngũ doanh nhân Việt Nam đến năm 2020; lãnh đạo việc rà soát, sửa đổi,bổ sung, xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quanđến xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân đến năm 2020.

4- Đảng đoàn Phòng Thương mại vàCông nghiệp Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và tổ chức triển khaicác chương trình hỗ trợ doanh nhân nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập,khen thưởng, tôn vinh doanh nhân, phát triển các hiệp hội doanh nghiệp và làmtốt công tác đại diện người sử dụng lao động.

5- Ban Dân vận Trung ương phốihợp với các ban của Đảng và Đảng đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Namgiúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghịquyết và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Nghị quyết này được phổ biến đếnchi bộ.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
Nguyễn Phú Trọng