HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 2002

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

Khóa XII – Kỳ họp thứ 6

Số: 10/2002/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lào Cai, ngày 02 tháng 7 năm 2002

 

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH LÀO CAI

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2001

_________________________

 

HỘI ĐỔNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân sách nhà nước ngày 20/6/1998;

Sau khi xem xét báo cáo số 50/BC-UB ngày 27 tháng 6 năm 2002 của UBND tỉnh Lào Cai về tổng quyết toán ngân sách năm 2001; Báo cáo thẩm tra số 27 /BC-BKT-NS ngày 28 tháng 6 năm 2002 của Ban Kinh tế- ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu;

Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XII kỳ họp thứ 6 thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2001 với các nội dung cụ thể:

1. Phần thu ngân sách:

- Thu ngân sách trên địa bàn: 249.206 triệu đồng.

- Thu cho ngân sách địa phương: 808.580 triệu đồng.

Trong đó:

+ Thu từ kinh tế địa phương: 99.977 triệu đồng.

+ Thu bổ xung từ ngân sách TW: 561.673 triệu đồng

+ Thu từ nguồn vay kiên cố hóa kênh mương: 26.400 triệu đồng.

+ Thu từ nguồn theo QĐ 100/CP : 76.000 triệu đồng.

+ Thu kết dư ngân sách năm 2001: 34.289 triệu đồng.

+ Thu bổ sung từ nguồn vốn nước ngoài: 11.241 triệu đồng

+ Thu tạm ứng từ KBNN: 35.000 triệu đồng

2. Phần chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách: 757.475 triệu đồng.

3. Kết dư ngân sách năm 2001: 51.105 triệu đồng.

Trong đó:

+ Kết dư ngân sách tỉnh: 45.072 triệu đồng.

+ Kết dư ngân sách huyện: 4.623 triệu đồng.

+ Kết dư ngân sách xã: 1.410 triệu đồng.

Điều 2.

HĐND tỉnh Lào Cai giao cho UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết này. HĐND tỉnh Lào Cai giao cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khóa XII kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 02/7/2002.

Chủ tịch

(Đã ký)

Giàng Seo Phử