HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______

Số: 10/2004/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên, ngày 28 tháng 7 năm 2004

 NGHỊ QUYẾT

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách

địa phương năm 2004 và trong thời kỳ ổn định ngân sách

_______________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2

(Từ ngày 20/7/ đến ngày 22/7/2004)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình của UBND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ cho ngân sách địa phương năm 2004 và trong thời kỳ ổn định ngân sách; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí thông qua quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi Ngân sách địa phương năm 2004 và trong thời kỳ ổn định ngân sách như Tờ trình số 532/TT-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2004 của UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định cụ thể và hướng dẫn, chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương đã được thông quan.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát UBND các cấp, các ngành, các đơn vị, tổ cức và cá nhân trong việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, kỳ hợp thứ 2 thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2004./.

Nơi nhận:

- UBTVQH;

- Chính phủ;

- VPQH, VPCP;

- TT Tỉnh ủy;

- HĐND, UBND tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- ĐBQH, ĐBHĐND tỉnh;

- TT HĐND huyện, thị xã, thành phố;

- VP HĐND, UBND tỉnh;

- Lưu: VT, CVHĐ.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vừ A Phía