HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương thực hiện Đề án đào tạo cán bộ sau đại học,

giai đoạn 2006-2015, tỉnh Sóc Trăng (Đề án Sóc Trăng 150)

______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 137/2003/QĐ-TTg , ngày 11/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế, giai đoạn 2003-2010;

Căn cứ Quyết định số 77/2001/QĐ-TTg , ngày 14/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về chi phí cho việc đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng nguồn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg , ngày 15/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, giai đoạn 2006-2010;

Sau khi xem xét Tờ trình số 09/TTr- UBND, ngày 27/6/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc xin chủ trương thực hiện Đề án đào tạo cán bộ sau đại học, giai đoạn 2006-2015, tỉnh Sóc Trăng (Đề án Sóc Trăng 150); báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – xã hội của Hội đồng nhân dân, ý kiến thảo luận đóng góp của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua chủ trương thực hiện Đề án đào tạo cán bộ sau đại học, giai đoạn 2006-2015, tỉnh Sóc Trăng (Đề án Sóc Trăng 150) với nội dung chủ yếu sau:

- Mục tiêu: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, trọng tâm là đào tạo cán bộ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ;

- Chỉ tiêu: 150 người (gồm 50 chỉ tiêu đào tạo ở nước ngoài và 100 chỉ tiêu đào tạo trong nước);

- Đối tượng: Ưu tiên cán bộ, công chức của tỉnh thuộc diện quy hoạch, đủ điều kiện dự tuyển sau đại học; sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy có học lực từ loại khá trở lên, có chuyên ngành phù hợp với nhu cầu đào tạo, có trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu.

- Ngành nghề: Công nghệ Thông tin; Công nghệ Sinh học; Nuôi trồng, Chế biến Thuỷ sản; Nông nghiệp; Xây dựng, Cầu đường, Cấp thoát nước; Cơ khí; Quan hệ Quốc tế, Luật, Cải cách Hành chính; Quản lý Kinh tế, Quản lý Tài chính; Y tế; Sư phạm; Kiến trúc và một số lĩnh vực quan trọng khác theo yêu cầu của địa phương.

- Kinh phí thực hiện: Mức chi tạm thời căn cứ định mức của Chính phủ, Bộ Tài chính đối với Chương trình 322 đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước và quy định tài chính hiện hành.

Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách nhà nước; riêng đối với doanh nghiệp nhà nước, ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần, doanh nghiệp đóng góp một phần.

Điều 2:

1. Giao Uỷ ban nhân dân dân tỉnh ban hành Quy chế đào tạo và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Đề án đào tạo cán bộ sau đại học, giai đoạn 2006-2015, tỉnh Sóc Trăng (Đề án Sóc Trăng 150) đạt hiệu quả tốt, báo cáo kết quả thực hiện hằng năm cho Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện, căn cứ tình hình thực tế, UBND tỉnh trao đổi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để quyết định điều chỉnh chỉ tiêu, đối tượng cho phù hợp và báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp gần nhất.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu, và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Bình