HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2007/NQ-HĐND

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 8 năm 2007

NGHỊQUYẾT

VỀ VIỆC CHO PHÉP TIẾP TỤC ÁPDỤNG KHOẢN HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ BẰNG TIỀN

HỘIĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
KHÓA IV KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânnăm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồiđất;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhànước thu hồi đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4112/TTr-UBND ngày 07 tháng 4năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị cho gia hạn áp dụng khoản hỗtrợ tái định cư bằng tiền kể từ sau ngày 30 tháng 6 năm 2007 đến khi Hội đồngnhân dân tỉnh có chủ trương mới; Tờ trình số 4497/TTr-UBND ngày 18 tháng 7 năm2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cho phép tiếp tục áp dụng khoản hỗ trợtái định cư bằng tiền; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồngnhân dân tỉnh số 33/BC-KTNS ngày 26 tháng 7 năm 2007 và ý kiến của Đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh khóa IV,

QUYẾTNGHỊ :

Điều 1. Nay phê chuẩn việc tiếptục thực hiện khoản hỗ trợ tái định cư bằng tiền cho các hộ giải toả được nhànước bố trí tái định cư nhưng có nguyện vọng tự lo nơi ở mới, thời gian áp dụngkể từ ngày 01 tháng 7 năm 2007 trở đi với mức hỗ trợ cụ thể như sau:

- 200 triệuđồng/suất đối với các phường thuộc thành phố Vũng Tàu.

- 150 triệuđồng/suất đối với các phường thuộc thị xã Bà Rịa.

- 100 triệu đồng/suấtđối với thị trấn cấp huyện và huyện Côn Đảo.

- 80 triệu đồng/suấtđối với các xã còn lại trên địa bàn tỉnh.

Khi điều kiện thựctế trên địa bàn tỉnh có thay đổi Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dântỉnh quyết định.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dântỉnh quyết định việc thực hiện khoản hỗ trợ tái định cư bằng tiền theo Nghịquyết này và quy định chung của Nghị định số 197/2004/NĐ ngày 03 tháng 12 năm2004 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này đã đượcHội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khoá IV, kỳ họp lần thứ 8, thông quangày 02 tháng 8 năm 2007, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồngnhân dân tỉnh thông qua./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng Xinh