HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/2007/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

QUYĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CƠ QUANNHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP; QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI TIÊU ĐÓN TIẾP KHÁCHNƯỚC NGOÀI, CHI TIÊU TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VÀ CHI TIÊU TIẾPKHÁCH TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm2002;

Căn cứ Luật Thực hành tiếtkiệm chống lãng phí 29/11/2005;

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí,chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sựnghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ chi tiêu đón tiếpkhách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hộithảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 22/6/2007; Tờ trình số 18/TTr- UBND ngày 10/7/2007 của Ủy bannhân dân tỉnh về đề nghị quyết định mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộchội nghị đối với các cơ quan nhà nước các đơn vị sự nghiệp công lập; quy địnhchế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hộithảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước; báo cáo thẩm tra của Ban Kinhtế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độvà mức chi công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơquan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; chế độ và mức chi đón tiếp kháchnước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếpkhách trong nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như sau:

- Chế độ và mức chi công tácphí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơnvị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện theo Thông tư số23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính.

- Chế độ và mức chi đón tiếpkhách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêutiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện theo Thông tư số57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Giao Ủy ban nhândân tỉnh tổ chức thực hiện quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chứccác cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hộithảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Giao Thường trựcHội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồngnhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 13 tháng 7 năm2007./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vượng