HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2008/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 22 tháng 7 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC CHI KINH PHÍ HỖ TRỢ CHO CÔNGTÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15tháng 11 năm 2007 của liên bộ Tư pháp - Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sửdụng kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4227/UBND ngày 07 tháng 7 năm2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Báo cáo thẩm tra số 29/BC-BKTNS ngày18 tháng 7 năm 2008 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ýkiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mức chi hỗ trợ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vớinhững nội dung cụ thể như sau:

1. Chi soạn thảo dự thảo văn bản:

a) Trường hợp cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo trực tiếpthực hiện việc soạn thảo dự thảo văn bản thì áp dụng theo mức chi sau:

- Chi xây dựng đề cương dự thảo văn bản:

+ Đề cương dự thảo văn bản dưới 04 trang A4: 200.000 đồng/đềcương;

+ Đề cương dự thảo văn bản từ 04 trang A4 trở lên, mỗi trangtăng thêm 40.000 đồng/trang, nhưng tối đa không quá 400.000 đồng/đề cương.

- Chi soạn thảo văn bản: Áp dụng như mức chi xây dựng đềcương dự thảo văn bản nêu trên.

b) Trường hợp cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo không trựctiếp thực hiện việc soạn thảo dự thảo văn bản thì có thể sử dụng phương thức kýhợp đồng soạn thảo văn bản với các cá nhân, tổ chức khác. Số lượng hợp đồngsoạn thảo được căn cứ yêu cầu của công tác soạn thảo nhưng tổng mức chi của cáchợp đồng không vuợt quá các mức chi sau:

- Đối với văn bản dự thảo dưới 04 trang A4: 1.000.000đồng/văn bản

- Đối với văn bản dự thảo từ 04 trang A4 trở lên, mỗi trangtăng thêm 50.000 đồng/trang, nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/văn bản.

2. Chi cho cá nhân tham gia hội thảo, hội nghị góp ý kiếnphục vụ cho công tác lập dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồngnhân dân cấp tỉnh, quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; góp ý dựthảo văn bản; thẩm tra dự thảo văn bản:

a) Chủ trì cuộc họp: 50.000 đồng/người/buổi

b) Các thành viên tham dự: 30.000 đồng/người/buổi

3. Chi cho công tác tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi đốivới dự thảo văn bản:

a) Chi lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến dượcduyệt (về số phiếu và diện đối tượng điều tra, lấy ý kiến): 10.000 đồng/phiếu

b) Chi cho công tác tổng hợp và xây dựng bản tổng hợp, giảitrình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo văn bản: 100.000 đồng/bản tổng hợp

4. Chi soạn thảo báo cáo thẩm định, thẩm tra; báo cáo chỉnhlý; báo cáo góp ý vào dự thảo văn bản:

a) Báo cáo thẩm định; báo cáo thẩm tra:

 Mức chi này căn cứ theo dự thảo văn bản được gửi đến đểthẩm định, thẩm tra:

- Dự thảo văn bản dưới 04 trang A4: 100.000 đồng/báo cáo

- Dự thảo văn bản từ 04 trang A4 trở lên: 200.000 đồng/báocáo

b) Báo cáo góp ý; báo cáo chỉnh lý:

Mức chi này căn cứ theo dự thảo văn bản được gửi đến để thẩmđịnh, thẩm tra:

- Dự thảo văn bản dưới 04 trang A4: 50.000 đồng/báo cáo

- Dự thảo văn bản từ 04 trang A4 trở lên: 100.000 đồng/báocáo

5. Các mức chi hỗ trợ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điềunày là mức chi áp dụng cho hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật củaHội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Mức chi hỗ trợ cho hoạt động hoạt động xây dựng văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, bằng 70% mứcchi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều này.

Mức chi hỗ trợ cho hoạt động hoạt động xây dựng văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã, bằng 40% mức chiquy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều này.

6. Các mức chi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều nàylà mức chi tối đa. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao soạn thảo, thẩm định,thẩm tra, chỉnh lý văn bản quy phạm pháp luật quyết định mức chi cụ thể chotừng văn bản, từng nội dung công việc mà mình đảm nhận tuỳ theo tính chất phứctạp của mỗi loại văn bản quy phạm pháp luật nhưng không được vuợt quá các mứcchi quy định tại Điều này.

7. Kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng các văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân do ngân sách Nhà nước bảođảm và được bố trí trong dự toán thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

Căn cứ chương trình xây dựng, kế hoạch xây dựng các văn bảnquy phạm pháp luật trong năm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bốtrí kinh phí để thực hiện, đảm bảo phù hợp với tiến độ triển khai thực hiệnnhiệm vụ trong phạm vi dự toán được giao và các mức chi quy định tại Điều này.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Bãi bỏ Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức kinh phí hỗ trợ cho công tác xâydựng, góp ý, thẩm định, thẩm tra, rà soát và kiểm tra, giám sát, xử lý văn bảnquy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dântỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyếtnày trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóaIV, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Mai Trực