HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh, bổ sung mức phụ cấp đối với cán bộ

không chuyên trách xã, phường, thị trấn và

Bảo vệ dân phố tỉnh Lào Cai

______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

KHOÁ XIII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB &XH ngày 14/5/2004 của liên bộ: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTB &XH-BTC ngày 01/3/2007 của liên bộ: Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Xét Tờ trình số 55/TTr - UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Lào Cai về đề nghị phê chuẩn điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và bổ sung chức danh Bảo vệ dân phố tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số: 33/BC-BPC ngày 04/7/2008 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và Bảo vệ dân phố tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

1. Nhóm thứ nhất: Gồm các chức danh: Phó trưởng công an xã (nơi chưa bố trí được lực lượng Công an chính quy); Phó chỉ huy trưởng quân sự (Xã đội phó);

- Mức phụ cấp: 360.000 đồng/tháng

2. Nhóm thứ hai: Gồm các chức danh: Trưởng thôn; Tổ trưởng Tổ dân phố thuộc thị trấn; Trưởng ban Bản vệ dân phố.

- Mức phụ cấp: 300.000đồng/tháng

3. Nhóm thứ ba: Gồm các chức danh: Chủ tịch hội người cao tuổi; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; Cấp phó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp xã: Hội liên hiệp phụ nữ; Hội Nông dân; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Cựu chiến binh; Cán bộ Kế hoạch - Giao thông - Thuỷ lợi - Nông, lâm nghiệp; Cán bộ Văn phòng Đảng ủy - Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ, Cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh - Quản lý nhà văn hoá; Phó Trưởng ban Bảo vệ dân phố.

- Mức phụ cấp: 240.000 đồng/tháng

4. Nhóm thứ tư: Gồm các chức danh: Trưởng Ban Tổ chức; Trưởng Ban Tuyên giáo; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra; Cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Cán bộ Dân số - Gia đình và Trẻ em; Trưởng ban Thanh tra nhân dân; Tổ trưởng tổ Bảo vệ dân phố.

- Mức phụ cấp: 180.000 đồng/tháng

- Riêng đối với cán bộ Dân số - Gia đình và Trẻ em hiện nay đang hưởng từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia dân số kế hoạch hoá gia đình (theo Thông tư liên tịch số 95/2002/TTLT-BTC-UBDSGĐTE ngày 22/10/2002 của liên Bộ Tài chính - Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em về hướng dẫn nội dung và mức chi chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình). Khi chương trình mục tiêu quốc gia kết thúc thì cán bộ Dân số - Gia đình và Trẻ em sẽ được hưởng phụ cấp theo mức quy định ở nhóm chức danh này.

5. Nhóm thứ năm: Gồm các chức danh: Bí thư chi bộ (trực thuộc Đảng bộ xã, phường, thị trấn); Công an viên; Tổ trưởng tổ Đảng (trực thuộc chi bộ xã); Tổ trưởng tổ dân phố (trực thuộc phường); Tổ phó và tổ viên tổ Bảo vệ dân phố.

- Mức phụ cấp: 150.000 đồng/tháng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND ngày 16/12/2006 của HĐND tỉnh Lào Cai về việc phê chuẩn điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn tỉnh Lào Cai.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII - kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2008./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Sùng Chúng