HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội,

dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư phát triển

năm 2010 tỉnh Lào Cai

____________________
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo năm 2010;

Sau khi xem xét tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 25/6/2010 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010; báo cáo thẩm tra số 18/BC-BKT ngày 08/ 7/2010 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010:

1. Điều chỉnh chỉ tiêu tổng hợp về phát triển kinh tế - xã hội năm 2010

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Điều chỉnh tăng 300.000 triệu đồng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sau điều chỉnh là 1.700.000 triệu đồng.

- Tổng thu ngân sách địa phương: Điều chỉnh tăng 910.000 triệu đồng, tổng thu ngân sách địa phương sau điều chỉnh là 4.770.000 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương: Điều chỉnh tăng 910.000 triệu đồng, tổng chi ngân sách địa phương sau điều chỉnh là 4.770.000 triệu đồng.

- Các chỉ tiêu khác: Giữ nguyên các chỉ tiêu đã được HĐND tỉnh phê chuẩn tại Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 17/12/2009.

(Chi tiết theo Biểu số 01 đính kèm Nghị quyết)

2. Điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2010

2.1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

2.1.1. Điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 300.000 triệu đồng, gồm:

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu điều chỉnh tăng 130.000 triệu đồng;

- Thu thuế, phí và các khoản thu khác từ nội địa điều chỉnh tăng 100.000 triệu đồng;

- Thu tiền sử dụng đất, bán trụ sở, san tạo mặt bằng điều chỉnh tăng 50.000 triệu đồng;

- Thu quản lý qua ngân sách điều chỉnh tăng 20.000 triệu đồng.

2.1.2. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sau điều chỉnh là 1.700.000 triệu đồng, gồm:

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 700.000 triệu đồng;

- Thu thuế, phí và các khoản thu khác từ nội địa 700.000 triệu đồng;

- Thu tiền sử dụng đất, bán trụ sở, san tạo mặt bằng 150.000 triệu đồng;

- Thu quản lý qua ngân sách 150.000 triệu đồng.

2.2. Thu ngân sách địa phương

Điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách địa phương 910.000 triệu dồng, dự toán thu ngân sách địa phương sau điều chỉnh là 4.770.000 triệu đồng. Những nội dung điều chỉnh gồm:

- Điều chỉnh tăng các khoản thu từ thuế, phí và thu khác ngân sách địa phương được hưởng 93.872 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng thu tiền sử dụng đất 50.000 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng số bổ sung từ ngân sách trung ương 138.138 triệu đồng.

- Điều chỉnh giảm khoản thu vay đầu tư kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ đầu tư hạ tầng nuôi trồng thủy sản 60.049 triệu đồng, gồm:

+ Điều chỉnh tăng số vay năm 2009 chuyển sang 9.951 triệu đồng;

+ Điều chỉnh giảm vốn vay năm 2010 là 70.000 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng thu chuyển nguồn năm 2009 sang năm 2010: 668.039 triệu đồng, dự toán sau điều chỉnh là 866.359 triệu đồng.

- Điều chỉnh lăng thu quản lý qua ngân sách 20.000 triệu đồng.

2.3. Chi ngân sách địa phương

Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách địa phương 910.000 triệu đồng, dự toán chi ngân sách địa phương sau điều chỉnh là 4.770.000 triệu đồng. Các nội dung điều chỉnh gồm:

- Điều chỉnh tăng dự toán chi đầu tư phát triển 134.201 triệu đồng;

- Điều chỉnh tăng dự toán chi thường xuyên 399.665 triệu đồng;

- Điều chỉnh tăng dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và các dự án, nhiệm vụ khác bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương 365.045 triệu đồng;

- Điều chỉnh tăng chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách 32.237 triệu đồng;

- Điều chỉnh giảm dự phòng 21.148 triệu đồng.

2.4. Thu ngân sách tỉnh

Điều chỉnh tăng thu ngân sách tỉnh 791.352 triệu đồng, tổng thu ngân sách tỉnh sau điều chỉnh là 4.415.412 triệu đồng. Các nội dung điều chỉnh gồm:

- Điều chỉnh tăng các khoản thu ngân sách tỉnh được hưởng do điều chỉnh tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 131.517 triệu đồng;

- Điều chỉnh tăng số bổ sung từ ngân sách trung ương; 138.138 triệu đồng;

- Điều chỉnh tăng thu chuyển nguồn ngân sách tỉnh năm 2009 sang năm 2010 là 581.746 triệu đồng.

- Điều chỉnh giảm thu vay đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 60.049 triệu đồng.

2.5. Chi ngân sách tỉnh

Điều chỉnh chi ngân sách tỉnh tăng 791.352 triệu đồng, tổng chi ngân sách tỉnh sau điều chỉnh là 4.415.412 triệu đồng. Các nội dung điều chỉnh như sau:

2.5.1. Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách tỉnh 1.176.866 triệu đồng, gồm:

- Điều chỉnh tăng chi đầu tư phát triển 170.208 triệu đồng;

- Điều chỉnh tăng chi thường xuyên 426.645 triệu đồng;

- Điều chỉnh tăng bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố 166.707 triệu đồng;

- Điều chỉnh tăng dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và các dự án, nhiệm vụ khác bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 365.045 triệu đồng;

- Điều chỉnh tăng chi quản lý qua ngân sách 48.261 triệu đồng;

2.5.2. Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách tỉnh 385.514 triệu đồng, gồm:

- Giảm dự toán đầu năm bố trí cho các nội dung dự kiến sẽ phát sinh trong năm và các nội dung đầu năm chưa đủ căn cứ tính toán để phân bổ chi tiết cho các đơn vị, huyện, thành phố 294.366 triệu đồng;

- Điều chỉnh giảm chi đầu tư kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trông thủy sản 70.000 triệu đồng;

- Giảm dự phòng ngân sách tỉnh 21.148 triệu đồng.

(Chi tiết theo các biểu số 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 đính kèm Nghị quyết)

3. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010

3.1. Điều chỉnh tăng vốn đầu tư từ ngân sách do tỉnh quản lý: 645.005 triệu đồng, gồm:

3.1.1.Giao bổ sung vốn tín dụng ưu đãi năm 2010: 30.000 triệu đồng, trong đó:

- Đầu tư Kiên cố hóa kênh mương: 20.000 triệu đồng, cho 78 công trình.

- Đầu tư đường giao thông liên thôn: 10.000 triệu đồng, cho 42 tuyến đường.

3.1.2. Giao bổ sung; vốn hỗ trợ đầu tư các công trình kè phục vụ phòng chống lụt bão: 27.000 triệu đồng, cho 8 công trình.

3.1.3. Giao bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ: 516.201 triệu đồng, trong đó:

- Đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi: 373.000 triệu đồng;

- Đầu tư theo Đề án cải tạo, nâng cấp bệnh viện tuyến huyện, phòng khám đa khoa khu vực: 70.000 triệu đồng, bố trí cho 14 dự án chuyển tiếp.

- Thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2: 73.201 triệu đồng, đầu tư 302 công trình (862 phòng học và 411 phòng ở giáo viên).

3.1.4. Giao bổ sung vốn chuẩn bị đầu tư thiết kế quy hoạch: 18.000 triệu đồng.

3.1.5. Giao bổ sung vốn chuyển nguồn năm 2009 sang 2010: 53.804 triệu đồng, trong đó:

- Chương trình mục tiêu giáo dục và đào tạo: 1.747 triệu đồng, cho 03 dự án.

- Chương trình giảm nghèo: 258 triệu đồng, cho 02 mục chi.

- Chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình: 471 triệu đồng, cho 01 dự án.

- Chương trình mục tiêu văn hóa: 21 triệu đồng, cho 01 dự án.

- Chương trình mục tiêu phòng chống ma túy: 19 triệu đồng.

- Chương trình 135: 24.932 triệu đồng, cho 07 danh mục chi.

- Dự án 5 triệu ha rừng: 597 triệu đồng, cho 09 huyện, thành phố.

- Vốn thực hiện Quyết định 120: 630 triệu đồng, cho 02 công trình.

- Vốn thực hiện Quyết định 134: 2.811 triệu đồng, cho 19 công trình.

- Chương trình bố trí dân cư nơi cần thiết: 366 triệu đồng, cho 01 công trình.

- Vốn tín dụng ưu đãi (kiên cố hóa kênh mương; và giao thông nông thôn): 10.765 triệu đồng.

- Vốn hỗ trợ từ NSTW kè phòng chống sạt lở, lụt bão cấp bách: 3.621 triệu đồng, cho 03 công trình.

- Vốn thực hiện Nghị quyết 37: 5.822 triệu đồng, cho 16 công trình.

- Vốn bảo vệ phát triển rừng: 211 triệu đồng, cho 01 dự án.

- Chương trình giống: 113 triệu đồng, cho 01 dự án.

- Vốn đầu tư hạ tầng du lịch: 86 triệu đồng, cho 01 dự án.

- Vốn hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh, huyện: 113 triệu đồng, cho 02 dự án.

- Hỗ trợ đối ứng vốn nước ngoài: 1.193 triệu đồng, cho 03 dự án.

- Đề án tin học hóa cơ quan Đảng: 28 triệu đồng.

3.2. Kế hoạch vốn đầu tư ngân sách do tỉnh quản lý sau điều chỉnh:

- Kê hoạch giao đầu năm: 1.412.057 triệu đồng.

- Giao bổ sung đợt này: 645.005 triệu đồng;

- Kế hoạch sau khi điều chỉnh, bổ sung: 2.057.062 triệu đồng, gồm:

+ Vốn cân đối ngân sách địa phương; (ngân sách tập trung, thu từ sử dụng đất): 234.171 triệu đồng

+ Vốn chương trình mục tiêu quốc gia: 1.24.288 triệu đồng

+ Vốn chương trình 135: 165.318 triệu đồng

+ Vốn dự án trồng mới 5 triệu ha rừng: 36.992 triệu đồng

+ Vốn thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ: 780.092 triệu đồng

+ Vốn ứng trước từ ngân sách trung ương đầu tư khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường: 200.000 triệu đồng

+ Vốn trái phiếu Chính phủ: 516.201 triệu đồng.

3.3. Điều chỉnh chi tiết danh mục trên cơ sở tổng mức vốn đã giao tại Quyết định số 99/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh:

3.3.1. Vốn ngân sách địa phương quản lý: Tổng số 3.848,6 triệu đồng;, trong đó:

- Ngân sách tập trung: 1.703 triệu đồng, giảm 03 công trình, tăng cho 06 công trình.

- Vốn Nghị quyết 37: 1.900 triệu đồng, giảm 04 công trình, tăng cho 04 công trình.

- Chương trình mục tiêu văn hóa: 145,6 triệu đồng, giảm 02 dự án, tăng cho 02 dự án.

- Vốn hỗ trợ hạ tầng du lịch: 100 triệu đồng, giảm 01 công trình, tăng cho 01 công trình.

3.3.2. Vốn trái phiếu Chính phủ: Tổng số 107.438 triệu đồng, trong đó:

- Vốn trái phiếu Chính phủ giao thông, thủy lợi năm 2010: 104.438 triệu đồng bố trí cho 40 công tình.

- Vốn trái phiếu Chính phủ giao thông, thủy lợi năm 2009 được kéo dài thanh toán đến 31/12/2010: 3.000 triệu đồng, bố trí tăng vốn cho 18 danh mục chuân bị đầu tư kè sông biên giới.

(Chi tiết theo các biểu số 09, 10, 11, 12, 13 đính kèm Nghị quyết)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Lào Cai Khóa XIII, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2010 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Chủ tịch

(Đã ký)

Sùng Chúng