HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2011/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆCĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 3

(Từ ngày 07/12đến ngày 10/12/2011)

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnhphí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày6/3/2006 của Chính phủsửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày17/6/2011 của Chính phủvề lệ phí trước bạ;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tàichính: số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định phápluật về phí và lệ phí; số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thôngtư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luậtvề phí và lệ phí;số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương; số 212/2010/TT-BTC ngày 21/12/2010 quy định chếđộ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy đăng ký và biển số phương tiệngiao thông cơ giới đường bộ; số 66/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011 hướng dẫnlệphí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô; số 127/2011/TT-BTC ngày 09/09/2011 quy định về phí tham quan di tích lịch sử, thắngcảnh đối với người cao tuổi;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chếđộ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấpthông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên;

Xét Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2011 của UBND Thành phố về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sungmột số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyềnquyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế vàNgân sách HĐND Thành phố và ý kiến của các vị đại biểu HĐND Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình của UBND Thành phố vềxây dựng, sửa đổi, bổ sung một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thànhphố Hà Nội, thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố (Có phụ lục kèmtheo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố:

- Ban hành Quyết định đối với từngkhoản phí, lệ phí mới và các loại phí, lệ phí sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyếtnày theo đúng quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện từ ngày 01/01/2012.

- Tăng cường công tác thanh tra,kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm, nhất là phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ôtô trên địa bàn Thành phố. Rà soát các vị trí tạm thời trông giữ phương tiệngiao thông trên vỉa hè, lề đường tại tất cả các quận, huyện, thị xã để sắp xếplại các điểm trông giữ. Không cấp phép tràn lan; kiên quyết giải tán các điểmtrông giữ không phép, thu hồi giấy phép của các đơn vị, cá nhân vi phạm các quyđịnh về trông giữ phương tiện. Khảo sát mức chi phí trông giữ phương tiện tạicác vỉa hè, lòng đường để điều chỉnh phí sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đườngphù hợp và đồng bộ với phí trông giữ phương tiện.

- Xây dựng tiêu chí phân loại cụthể chung cư, trung tâm thương mại để có mức thu phí phù hợp đối với các trườnghợp thu theo hợp đồng gửi tháng. Tiếp tục kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu đưađối tượng trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê ra ngoài đối tượng thu phívà quản lý theo giá dịch vụ.

- Tăng cường quản lý việc thu phí,sử dụng nguồn phí để lại cho các đơn vị được thu phí. Tiếp tục xây dựng đủ cácloại phí, lệ phí theo quy định; rà soát, điềuchỉnh những loại phí đang bất hợp lý để trình HĐND Thành phố quyết định.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND Thành phố, các Ban của HĐND và đại biểu HĐNDThành phố đôn đốc và giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân thành phố Hà Nội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3./.

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu Quốc hội;
- VP Quốc hội; VP Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp; Tổng cục Thuế;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- TT HĐND TP; UBND TP; UBMTTQ TP;
- Đại biểu HĐND TP; Các Ban HĐND TP;
- VPTU, các Ban Đảng;
- VPĐĐBQH&HĐNDTP; VPUBNDTP;
- Các Sở, ban, ngành TP liên quan;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Công báo Thành phố;
- Lưu: VT, Ban KT&NS.

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh

DANH MỤC

CÁCKHOẢN PHÍ VÀ LỆ PHÍ(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của Hộiđồng nhân dân thành phố Hà Nội)

A. CÁC KHOẢN PHÍ SỬA ĐỔI, BỔSUNG

I. Phí đò

1. Tên gọi của loại phí: Phí qua đò.

2. Phạm vi áp dụng: Phí đò dọc áp dụng đối với hành khách đi đò thường và đò chất lượng caotại quần thể khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn.

3. Mức thu phí

ĐVT:đồng/người/2 lượt vào ra.

Tuyến vận chuyển

Đò thường

Đò chất lượng cao

Tuyến Hương Tích

35.000

40.000

Tuyến Long Vân

25.000

30.000

Tuyến Tuyết Sơn

25.000

30.000

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

II. Phí tham quan danh lam thắngcảnh, di tích lịch sử

1. Đối tượng nộp phí

1.1. Các tổ chức, cá nhân thamquan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử phải nộp phí tham quan.

1.2. Đối tượng không phải nộp phí:

a. Đối với di tích Văn Miếu - QuốcTử Giám, Khu di tích Cổ Loa, Đền Ngọc Sơn và Đền Quán Thánh: trẻ em dưới 15 tuổi.

b. Đối với di tích Nhà tù Hỏa Lò:

- Trẻ em dưới 15 tuổi

- Thành viên các Hội cựu chiếnbinh; Ban liên lạc kháng chiến; Ban liên lạc các nhà tù trong cả nước; các đốitượng chính sách: thương binh, thân nhân liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

2. Mức thu phí

ĐVT: Đồng/lần/người.

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

1. Văn Miếu - Quốc Tử Giám

đ/ lượt khách

20.000

2. Đền Ngọc Sơn

đ/ lượt khách

20.000

3. Nhà tù Hoả Lò

đ/ lượt khách

20.000

4. Khu di tích Cổ Loa

đ/ lượt khách

10.000

5. Đền Quán Thánh

đ/ lượt khách

10.000

* Riêng học sinh, sinh viên từ 15 tuổi trở lên có thẻ học sinh, thẻ sinh viên và người cao tuổi (trừ trường hợp không phải nộp phí): khi tham quan 5 di tích trên mức thu áp dụng bằng 50% các mức thu trên.

6. Phí chùa Hương

- Người lớn

đ/lần/người

49.000

- Người cao tuổi; trẻ em

đ/lần/người

24.000

7. Phí Làng cổ Đường Lâm

- Người lớn

đ/lần/người

20.000

- Người cao tuổi; trẻ em

đ/lần/người

10.000

8. Thắng cảnh tại huyện Ba Vì: Thiên Sơn - Suối Ngà; Thác Đa, Suối Tiên; Ao Vua; Hồ Tiên Sa và Hồ Đầm Long; Suối Mơ, Khoang Xanh, ...

- Người lớn

đ/lần/người

20.000

- Người cao tuổi; trẻ em

đ/lần/người

10.000

9. Phí chùa Thầy

đ/lần/người

- Người lớn

đ/lần/người

10.000

- Người cao tuổi; trẻ em

5.000

10. Phí thắng cảnh chùa Tây Phương

đ/lần/người

- Người lớn

đ/lần/người

10.000

- Người cao tuổi; trẻ em

5.000

(Tất cả mức thu phí trên đã bao gồmthuế GTGT trường hợp phí ngoài ngân sách).

Người cao tuổi: Theo quy định tại Điều 2 Luật người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ60 tuổi trở lên. Để được áp dụng mức phí trên, người cao tuổi phải xuất trìnhchứng minh thư hoặc bất kỳ một giấy tờ khác chứng minh là người cao tuổi.

Trẻ em: dưới 15 tuổi.

2. Chứng từ thu phí

Đối với phí thắng cảnh Chùa Hương:Mức thu phí tham quan thắng cảnh và mức thu phí bảo hiểm cho du khách được intrên cùng một vé: Mức thu trên vé tổng số là: vé đối với Người lớn: 50.000 đ;vé đối với trẻ em, người cao tuổi: 25.000 đ (trong đó mức phí bảo hiểm: 1.000 đồng/dukhách).

3.Các nội dung khác: thực hiện theo Quyết định 22/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBNDThành phố.

III. Phítrông giữ xe ô tô

1. Phạm vi áp dụng: Trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân được cung ứng dịch vụ trông giữ xe ô tô.

3. Nội dung điều chỉnh, bổsung mức thu phí:

Các mức thu quy định dưới đâylà mức thu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

3.1. Mức thu phí bên ngoàicác tòa nhà chung cư, trungtâm thương mại

3.1.1. Phí trông giữ xe ôtôtheo từng lượt

Quy định về lượt xe: Một lượt tối đa không quá 120 phút, quáthời gian 120 phút thu thêm các lượt tiếp theo, Trường hợp gửi xe qua đêm (Từ18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau) tính bằng 3 lượt.

Đơn vị tính: đồng/xe/lượt

Nội dung thu

Mức thu

Tại các tuyến phố cần hạn chế dừng, đỗ xe ở địa bàn bốn quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa.

Tại địa bàn bốn quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa. (Trừ các tuyến phố cột 2)

Tại các quận (Trừ 4 quận trên) và huyện Từ Liêm

Tại thị xã Sơn Tây và các huyện (trừ Từ Liêm).

- Xe đến 9 ghế ngồi và xe tải từ 2 tấn trở xuống

40.000

30.000

25.000

20.000

-Xe từ 10 ghế ngồi trở lên và xe tải trên 2 tấn trở lên.

50.000

40.000

30.000

25.000

3.1.2. Phí trông giữ xe ôtô hợp đồng theotháng

(1). Mứcthu đối với loại xe tính theo ghế ngồi (xe con, xe du lịch, xe khách).

a. Đối với xe gửi tại nơi không có mái che:

a1. Tại các tuyến phố cần hạn chế dừng, đỗ xeở địa bàn bốn quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa

Phương thức nhận trông giữ

Mức thu (đồng/tháng)

Xe đến 9 chỗ ngồi

Xe từ 10 chỗ ngồi trở lên

- Ban ngày

2.500.000

3.000.000

- Ban đêm

2.000.000

2.500.000

- Ngày, đêm

3.500.000

4.500.000

a2. Tại 4 Quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai BàTrưng, Đống Đa (Trừ các tuyến phố quy định ở điểm a)

Phương thức nhận trông giữ.

Mức thu (đồng/tháng)

Đến 9 ghế ngồi

Từ 10 ghế đến 24 ghế ngồi

Từ 25 ghế đến 40 ghế ngồi

Trên 40 ghế ngồi

-Ban ngày

1.000.000

1.100.000

1.200.000

1.300.000

-Ban đêm

700.000

800.000

900.000

1.000.000

-Ngày, đêm

1.500.000

1.600.000

1.700.000

1.800.000

a3. Tại các quận còn lại và huyện Từ Liêm

Phương thức nhận trông giữ

Mức thu (đồng/tháng)

Đến 9 ghế ngồi

Từ 10 ghế đến 24 ghế ngồi

Từ 25 ghế đến 40 ghế ngồi

Trên 40 ghế ngồi

- Ban ngày

700.000

800.000

900.000

1.000.000

- Ban đêm

500.000

600.000

700.000

800.000

- Ngày, đêm

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

a4. Tại thị xã Sơn Tây và các huyện (trừ huyệnTừ Liêm)

Phương thức nhận trông giữ

Mức thu (đồng/tháng)

Đến 9 ghế ngồi

Từ 10 ghế đến 24 ghế ngồi

Từ 25 ghế đến 40 ghế ngồi

Trên 40 ghế ngồi

-Ban ngày

300.000

400.000

500.000

600.000

-Ban đêm

400.000

500.000

600.000

700.000

-Ngày, đêm

500.000

600.000

700.000

800.000

b. Đối với xe gửi tại nơi có mái che

b1. Tại 4 Quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai BàTrưng, Đống Đa.

Phương thức nhận trông giữ

Mức thu (đồng/tháng)

Đến 9 ghế ngồi

Từ 10 ghế đến 24 ghế ngồi

Từ 25 ghế đến 40 ghế ngồi

Trên 40 ghế ngồi

- Ban ngày

1.100.000

1.200.000

1.300.000

1.400.000

- Ban đêm

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

- Ngày, đêm

1.600.000

1.700.000

1.800.000

1.900.000

b2. Tại các quận còn lại và huyện Từ Liêm

Phương thức nhận trông giữ

Mức thu (đồng/tháng)

Đến 9 ghế ngồi

Từ 10 ghế đến 24 ghế ngồi

Từ 25 ghế đến 40 ghế ngồi

Trên 40 ghế ngồi

- Ban ngày

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

- Ban đêm

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

- Ngày, đêm

1100.000

1.200.000

1.300.000

1.400.000

b3. Tại thị xã Sơn Tây và các huyện (trừ TừLiêm)

Phương thức nhận trông giữ

Mức thu (đồng/tháng)

Đến 9 ghế ngồi

Từ 10 ghế đến 24 ghế ngồi

Từ 25 ghế đến 40 ghế ngồi

Trên 40 ghế ngồi

- Ban ngày

500.000

600.000

700.000

800.000

- Ban đêm

600.000

700.000

800.000

900.000

- Ngày, đêm

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

(2). Mức thu đối với loại xe tính theo tảitrọng (xe tải )

a. Tạikhu vực các Quận và Huyện Từ Liêm

Phương thức nhận trông giữ ôtô

Mức thu (đồng/tháng)

Đến 2 tấn

Trên 2 tấn đến 7 tấn

Trên 7 tấn

- Ban ngày

400.000

500.000

700.000

- Ban đêm

500.000

600.000

800.000

- Ngày, đêm

600.000

700.000

900.000

b.Tại thị xã Sơn Tây và các Huyện (trừ huyện Từ Liêm)

Phương thức nhận trông giữ ôtô

Mức thu (đồng/tháng)

- Ban ngày

300.000

400.000

550.000

- Ban đêm

400.000

500.000

650.000

- Ngày, đêm

500.000

600.000

750.000

3.2. Mức thu phí bên trong các tòa nhà chungcư, trung tâm thương mại

3.2.1. Mứcthu theo lượt đối với xe ô tô đến 9 chỗ ngồi như sau:

Quy định về lượt xe: Một lượt tối đakhông quá 120 phút, quá thời gian 120 phút thu thêm các lượt tiếp theo. Trườnghợp gửi xe qua đêm (từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau) tính bằng 3 lượt.

Địa bàn thu phí

Đơn vị tính

Mức thu

Tại các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa

đồng/xe/lượt

40.000

Các quận còn lại và huyện Từ Liêm

đồng/xe/lượt

30.000

Các huyện (trừ Từ Liêm) và thị xã Sơn Tây

đồng/xe/lượt

25.000

3.2.2. Khung mức thu hợp đồng theo tháng đốivới xe ô tô đến 9 chỗ ngồi:

ĐVT: Đồng/xe/tháng

Địa điểm thu

Trông giữ ban ngày mức tối đa

Trông giữ ban đêm mức tối đa

Trông giữ ngày đêm mức tối đa

-Trong các nhà chung cư, trung tâm thương mại được đầu tư tầng trông giữ xe hiện đại (Trang bị hệ thống điều hoà; hệ thống giám sát, trông giữ xe thông minh: camera theo dõi, kiểm tra phương tiện, người gửi; quản lý điểm đỗ; ra vào quẹt thẻ theo dõi giờ vào, giờ ra và tính tiền, in hoá đơn tự động; bảo hiểm xe gửi);

1.500.000

1.600.000

3.000.000

- Trong các nhà chung cư, trung tâm thương mại khác.

800.000

1.200.000

1.800.000

(Đối với mức thu theo tháng: Mức thu phí cụ thểkhông được cao hơn mức thu tối đa tại biểu quy định, chủ đầu tư có trách nhiệmxây dựng đề án mức thu theo quy định, gửi Sở Tài chính thẩm định. Sở Tài chínhcó trách nhiệm thông báo kết quả thẩm định cho chủ đầu tư làm căn cứ để thực hiệnmức thu cụ thể).

4. Các nội dung khác: thực hiện theo Quyếtđịnh số 25/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố.

B. LỆ PHÍ

I. Lệ phí đăng ký giao dịchbảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

1. Tên gọi: Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảođảm.

2. Phạm vi áp dụng: Trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3. Đối tượng nộp lệ phí đăng kýgiao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

3.1.Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kêbiên tài sản thi hành án; yêu cầu cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợpđồng, tài sản kê biên; cung cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng kýgiao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án phải nộpcác khoản lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịchbảo đảm.

3.2. Không áp dụng thu lệ phí đăngký giao dịch bảo đảm đối với các trường hợp sau đây:

- Các cá nhân, hộ gia đình khiđăng ký giao dịch bảo đảm để vay vốn tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinhdoanh thì không phải nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định tại Nghịđịnh số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phụcvụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

- Yêu cầu sửa chữa sai sót về nộidung đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng cho thuê tài chính do lỗi của Đăng kýviên.

- Thông báo việc kê biên tài sảnthi hành án, yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo việc kê biên tài sản thihành án, xóa thông báo việc kê biên.

3.3. Không áp dụng thu phí cung cấpthông tin về giao dịch bảo đảm đối với các trường hợp sau đây:

- Tổ chức, cá nhân tự tra cứuthông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, tài sản kê biên trong Hệ thống đăngký trực tuyến của Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư Pháp;

- Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp vănbản chứng nhận nội dung đăng ký trong trường hợp đăng ký trực tuyến giao dịch bảođảm, hợp đồng, thông báo kê biên;

- Chấp hành viên yêu cầu cung cấpthông tin về tài sản kê biên;

- Điều tra viên, Kiểm sát viên vàThẩm phán yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động tố tụng.

4. Mức thu phí, lệ phí

4.1. Mức thu lệ phí đăng kýgiao dịch bảo đảm

(Đơnvị: đồng/hồ sơ)

TT

Các trường hợp nộp lệ phí, phí

Mức thu

1

Đăng ký giao dịch bảo đảm

60.000

2

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

50.000

3

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

40.000

4

Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

10.000

4.2. Mức thu phí cung cấp thôngtin về giao dịch bảo đảm: 30.000 đồng/trường hợp (baogồm cả trường hợp cung cấp văn bản chứng nhận hoặc bản sao văn bản chứng nhận vềgiao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án).

5. Đơn vị thu phí, lệ phí

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụngđất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộcPhòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện, thị xã thuộc thành phố (sau đây gọilà Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất).

- UBND xã trong trường hợp đượcVăn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện ủy quyền thực hiện đăng ký thế chấpquyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân cư trú tại các xã ở xa huyện lỵ.

Các Đơn vị thu có trách nhiệm niêmyết hoặc thông báo công khai tại địa điểm thu phí, lệ phí về tên, mức thu,phương thức thu phí, lệ phí và cơ quan quy định thu.

6. Chứng từ thu phí, lệ phí

Sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệphí do cơ quan thuế phát hành.

7. Quản lý và sử dụng nguồnphí, lệ phí thu được

Đơn vị thu phí, lệ phí được để lại50% lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảmthu được; Trích 50% nộp Ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Các nội dung khác thực hiện theoThông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/05/2011.

II. Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằngxe ô tô

1. Tên gọi:Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vậntải bằng xe ô tô.

2. Phạm vi áp dụng: Trên địa bàn Thành phốHà Nội.

3. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cánhân khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằngxe ô tô phải nộp lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

4. Mức thu Lệ phí:

- Lệ phí cấp mới: 200.000 đồng/lần.

- Lệ phí cấp đổi, cấp lại (Do mất, hỏng hoặc cóthay đổi về điều kiện kinh doanh liên quan đến nội dung trong giấy phép):50.000 đồng/lần.

5. Đơn vị thu lệ phí: Sở Giao thông vận tảiHà Nội.

6. Chứng từ thu lệ phí: Sử dụng biên laithu tiền lệ phí do cơ quan thuế phát hành.

7. Quản lývà sử dụng nguồn lệ phí thu được:

Đơn vị thu lệphí nộp ngân sách Nhà nước 10% và được trích để lại 90% trên tổng số lệphí thu được.

III. Lệphí trước bạ

1. Tên gọi: Mức (tỷ lệ) thu lệ phí trước bạxe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi.

2. Phạm vi áp dụng: Trên địa bàn thành phốHà Nội.

3. Đối tượng nộp lệ phí trước bạ

Tổ chức, cá nhân có tài sản là ô tô chở ngườidưói 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu,quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, (trừ các trường hợp không phảinộp lệ phí trước bạ theo qui định).

4. Mức (tỷ lệ) thu lệ phí

- Kê khai, nộp lệ phí trước bạ lần đầu: 20%.

- Kê khai, nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi:15%.

5. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghịđịnh số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và cácvăn bản hướng dẫn thi hành.

IV. Lệ phí cấpmới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giaothông cơ giới đường bộ.

1. Tên gọi:

Lệ phí cấp mới (Đăng ký lần đầu tạiViệt Nam) Giấy đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

2. Phạm vi áp dụng: Trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

3. Đối tượng nộp, miễn lệ phí cấpgiấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông

3.1. Đối tượng nộp lệ phí:

Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chứccá nhân nước ngoài khi được cơ quan Công an cấp giấy đăng ký và biển số phươngtiện giao thông cơ giới đường bộ thì phải nộp lệ phí cấp giấy đăng ký và biển sốtheo quy định. Không áp dụng đối với xe chuyên dùng có tham gia giao thông đườngbộ (do cơ quan giao thông cấp giấy đăng ký) và xe cơ giới của quân đội sử dụngvào mục đích quốc phòng.

3.2. Một số trường hợp được miễnnộp lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông

- Cơ quan đại diện ngoại giao, cơquan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc.

- Viên chức ngoại giao, viên chứclãnh sự, nhân viên hành chính kỹ thuật của cơ quan đại diện ngoại giao và cơquan lãnh sự nước ngoài, thành viên các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợpquốc và thành viên của gia đình họ không phải là công dân Việt Nam hoặc khôngthường trú tại Việt Nam được Bộ Ngoại giaoViệt Nam hoặc cơ quan ngoại vụ địaphương được Bộ Ngoại giao uỷ quyền cấp chứng minh thư ngoại giao hoặc chứngminh thư công vụ.

Trường hợp này khi đăng ký phươngtiện giao thông, người đăng ký phải xuất trình với cơ quan đăng ký chứng minhthư ngoại giao (màu đỏ) hoặc chứng minh thư công vụ (màu vàng) theo quy định củaBộ Ngoại giao.

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài khác(cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ ngoài hệ thống liên hợp quốc,cơ quan đại diện của tổ chức phi chính phủ, các đoàn của tổ chức quốc tế, thànhviên của cơ quan và tổ chức khác) không thuộc các đối tượng đựơc nêu ở trên nhưngđược miễn nộp hoặc không phải nộp lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số theo điềuước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia. Trường hợp này tổ chức, cá nhânphải cung cấp cho cơ quan đăng ký:

Đơn đề nghị miễn nộp lệ phí cấp giấyđăng ký và biển số, có ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức).

Bản soạn hiệp định hoặc thoả thuậngiữa chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước ngoài bằng tiếng Việt Nam (có xác nhậncủa công chứng nhà nước hoặc ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu xác nhận của chủchương trình, dự án).

4. Mức thu lệ phí:

4.1.

Đơnvị tính: đồng/lần/xe

TT

Nội dung

Mức thu

Cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm theo biển số

1

Ô tô; Trừ ô tô con dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

500.000

2

Xe ô tô con dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trở xuống không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách

20.000.000

3

Sơ mi rơ móc đăng ký rời, rơ moóc

200.000

4

Xe máy (theo giá tính lệ phí trước bạ)

a

Trị giá từ 15.000.000 đồng trở xuống

500.000

b

Trị giá trên 15.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

2.000.000

c

Trị giá trên 40.000.000 đồng

4.000.000

4.2. Đối với xe chuyên dùng của công an sử dụng vào mục đích anninh được phép đăng ký tại thành phố Hà Nội thì áp dụng mức thu tối thiểu tại mụcI Biểu mức thu quy định tại Thông tư 212/2010/TT-BTC .

4.3.Mức thu lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số xe ô tô con không hoạt động kinhdoanh vận tải hành khách quy định tại điểm 2, Biểu mức thu trên không áp dụng đốivới hai trường hợp sau:

a.Xe ô tô con của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải chở khách đượccơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh vận tải hành khách. Trường hợp này khi đăng ký xe ô tô con, các tổchức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải hành khách phải cung cấp cho cơ quanđăng ký:

-Giấy giới thiệu của công ty được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanhhoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải hành khách. Giấy giới thiệu phảighi rõ số lượng, chủng loại xe đăng ký.

-Giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải hành kháchcủa cơ quan có thẩm quyền cấp.

b.Xe ô tô con cho thuê tài chính đối với các tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩmquyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách (hoặc giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh vận tải hành khách). Khi đăng ký xe, các công ty cho thuê tài chínhphải cung cấp cho cơ quan đăng ký:

- Giấygiới thiệu của công ty cho thuê tài chính, ghi rõ số lượng, chủng loại xe ô tôđăng ký để cho thuê tài chính.

- Hợpđồng cho thuê tài chính ký kết giữa công ty thuê là công ty kinh doanh vận tảihành khách và công ty cho thuê tài chính, trong đó phải ghi rõ: Số lượng xe ôtô con cho thuê, thời hạn thuê (nếu là bản sao thì phải có công chứng).

Haitrường hợp tại điểm 4.3 (a,b) trên phải nộp lệ phí cấp đăng ký và biển số theomức thu quy định tại điểm 1, Biểu mức thu quy định tại điểm 4.1.

4.4.Trị giá xe máy làm căn cứ áp dụng mức thu lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số làgiá tính lệ phí trước bạ tại thời điểm đăng ký.

5. Đơn vị thu lệ phí:

Cơ quan Công an tổ chức đăng ký, cấpgiấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thực hiện thu lệphí theo quy định.

6.Chứng từ thu: Sử dụng biên lai thu lệ phí do cơquan thuế phát hành.

7. Quản lý sử dụng nguồn lệ phíthu được:

Công an Thành phố được để lại 3% sốlệ phí thu được sau khi trừ tiền mua biển số.

8. Các nộidung khác thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số212/2010/TT-BTC ngày 21/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quảnlý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giớiđường bộ.