HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/2011/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 14 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC THÔNG QUA QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phươngpháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sửdụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5501/TTr-UBND ngày 21/11/2011 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua quy địnhgiá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2012; Báocáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐNDtỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thôngqua Tờ trình của UBND tỉnh về quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh BìnhThuận áp dụng từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 31/12/2012.

Điều 2.Việc điều chỉnhgiá các loại đất trong năm trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định của Chínhphủ tại điểm 1, điểm 3 khoản 12 Điều 1 của Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày27/7/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất vàkhung giá các loại đất và Mục 2 Chương II của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thuhồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Trong quá trình thực hiện, nếuUBND tỉnh có đề nghị điều chỉnh giá các loại đất được quy định tại Điều 1 nóitrên, HĐND tỉnh ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh căn cứquy định của Luật Đất đai và các nghị định của Chính phủ để quyết định việcđiều chỉnh và báo cáo HĐND tỉnh trong kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao trách nhiệmcho UBND tỉnh căn cứ nội dung tờ trình và ý kiến đóng góp của đại biểu HĐND tạikỳ họp, quyết định cụ thể giá các loại đất tại địa phương, công bố công khaigiá đất và thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Điều 4. Thường trực HĐNDtỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiệnNghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnhBình Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2011 và có hiệulực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng