HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy định thu một số loại phí, lệ phí

trên địa bàn Thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định

của Hội đồng nhân dân Thành phố

___________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 3

(Từ ngày 07/12 đến ngày 10/12/2011)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số 212/2010/TT-BTC ngày 21/12/2010 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; số 66/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011 hướng dẫn lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô; số 127/2011/TT-BTC ngày 09/09/2011 quy định về phí tham quan di tích lịch sử, thắng cảnh đối với người cao tuổi;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên;

Xét Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2011 của UBND Thành phố về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND Thành phố và ý kiến của các vị đại biểu HĐND Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình của UBND Thành phố về xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội, thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố:

- Ban hành Quyết định đối với từng khoản phí, lệ phí mới và các loại phí, lệ phí sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện từ ngày 01/01/2012.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm, nhất là phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn Thành phố. Rà soát các vị trí tạm thời trông giữ phương tiện giao thông trên vỉa hè, lề đường tại tất cả các quận, huyện, thị xã để sắp xếp lại các điểm trông giữ. Không cấp phép tràn lan; kiên quyết giải tán các điểm trông giữ không phép, thu hồi giấy phép của các đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định về trông giữ phương tiện. Khảo sát mức chi phí trông giữ phương tiện tại các vỉa hè, lòng đường để điều chỉnh phí sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường phù hợp và đồng bộ với phí trông giữ phương tiện.

- Xây dựng tiêu chí phân loại cụ thể chung cư, trung tâm thương mại để có mức thu phí phù hợp đối với các trường hợp thu theo hợp đồng gửi tháng. Tiếp tục kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu đưa đối tượng trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê ra ngoài đối tượng thu phí và quản lý theo giá dịch vụ.

- Tăng cường quản lý việc thu phí, sử dụng nguồn phí để lại cho các đơn vị được thu phí. Tiếp tục xây dựng đủ các loại phí, lệ phí theo quy định; rà soát, điều chỉnh những loại phí đang bất hợp lý để trình HĐND Thành phố quyết định.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND Thành phố, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND Thành phố đôn đốc và giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Ngô Thị Doãn Thanh