ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2013/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 14 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH TỈNH ĐỂ MUA BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI CAO TUỔITRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày14/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện Bảo hiểm y tế;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh tại Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 03/10/2013 về việc mua Bảo hiểm y tế choNgười cao tuổi; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của cácđại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí từNgân sách tỉnh để mua Bảo hiểm y tế cho Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh NinhBình, như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ: Người cao tuổitừ đủ 75 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình chưa được Nhànước cấp thẻ Bảo hiểm y tế.

2. Mức hỗ trợ: 100% kinh phí muaBảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Từngân sách tỉnh.

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày01/01/2014.

Điều 2. Nghị quyết này đượcHội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày14/10/2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày được thông qua

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dântỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồngnhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII;
- Văn phòng tỉnh ủy;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh, Hội người cao tuổi;
- BTV huyện, thành, thị ủy;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Công báo tỉnh, Đài PT-TH tỉnh, Báo Ninh Bình;
- Lưu VT, phòng CTHĐ

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành